dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotce

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8 Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotce

Mgr. Jindřich Šimberský

Zde klikněte pro stažení vzoru .

Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotce

Vzor
Smluvní strany:

Spoluvlastník č. 1:

Jméno a příjmení: …………………….

Bytem: …………………….

Narozena: …………………….

- dále jen jako „spoluvlastník č. 1” nebo „předkupník č. 1” na straně jedné

a

Spoluvlastník č. 2:

Jméno a příjmení: …………………….

Bytem: …………………….

Narozena: …………………….

- dále jen jako „ spoluvlastník č. 2 ” nebo „předkupník č. 2” na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ” nebo „občanský zákoník”) tuto

smlouvu o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotce
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky, každá se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. ½, bytové jednotky č. ……/…., vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti ....., o podlahové ploše … m2, nacházející se v .... nadzemním podlaží budovy čp. ….., postavené na pozemku parc. č. ……. - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ….. m2, k níž náleží

  • - spoluvlastnický podíl ke společným částem domu čp. ……. o velikosti id. …./……… a
  • - spoluvlastnický podíl o velikosti id. …./……… k pozemku parc. č. …….. - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře …. m2, a parc.č. ……. – ostatní plocha, o výmeře …. m2,

to vše v k. ú. ………., obec ………., část obce ………., zapsané u Katastrálního úřadu pro …………….., Katastrální pracoviště …………. (dále jen jako bytová jednotka ).

II.
Zřízení předkupního práva jako práva věcného

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají předkupní právo předkupníka č. 1 ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ½ spoluvlastníka č. 2 na bytové jednotce specifikované v čl. I. této smlouvy, a to jako právo věcné.

2. Smluvní strany touto smlouvou dále sjednávají předkupní právo předkupníka č. 2 ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. ½ spoluvlastníka č. 1 na bytové jednotce specifikované v čl. I. této smlouvy, a to jako právo věcné.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude-li chtít svůj spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ nebo jeho část na bytové jednotce prodat třetí osobě (koupěchtivému), nabídne jej nebo jeho část ke koupi druhé smluvní straně. Nabídka na koupi podílu na bytové jednotce (dále jen „nabídka” ) bude mít písemnou formu a musí obsahovat všechny podmínky koupě, včetně kupní ceny, za kterou byl odkup podílu na bytové jednotce nabídnut k odkupu koupěchtivému. Přílohu nabídky bude tvořit i kupní smlouva uzavřená s koupěchtivým. Přílohou nabídky bude dále i návrh kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu na bytové jednotce podepsaný druhou smluvní stranou, a to ve třech vyhotoveních. Podpis smluvní strany, která činí nabídku, musí být alespoň na jednom vyhotovení návrhu kupní smlouvy úředně ověřen.

4. Lhůtu k přijetí nabídky smluvní strany sjednávají v délce 3 měsíců ode dne doručení nabídky druhé smluvní straně. Bude-li mít předkupník č. 1, či předkupník č. 2 o koupi spoluvlastnického podílu k bytové jednotce zájem, je povinen ve lhůtě dle předchozí věty:

  1. nabídku písemně akceptovat, a to podepsáním návrhů kupních smluv, a současně
  2. odeslat jednu podepsanou kupní smlouvu druhé smluvní straně.

Pro odstranění všech pochybností smluvní strany sjednávají, že pro platné přijetí nabídky postačí, pokud podepsaná kupní smlouva bude prokazatelně podána na poštu či jinému doručovateli v poslední den lhůty dle tohoto odstavce.

5. Smluvní strany se vzájemně zavazují poskytnout si potřebnou součinnost, pakliže druhá smluvní strana bude vyžadovat formální úpravy kupní smlouvy.

6. Nevyjádří-li se předkupník č. 1 nebo předkupník č. 2 ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku k nabídce, platí, že o koupi spoluvlastnického podílu na bytové jednotce nemá zájem a druhá smluvní strana je

Nahrávám...
Nahrávám...