dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o zajištění správy bytového fondu

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.1 Smlouva o zajištění správy bytového fondu

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Smlouva o zajištění správy bytového fondu

Vzor
Smluvní strany:

1. Vlastník: .....................................................................................

.....................................................................................

(vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni spoluvlastníci)

(dále jen “vlastník“)

a

2. Správce: ........................................................................................

........................................................................................

(fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, případně název obchodní společnosti, její sídlo, IČ, bankovní spojení, jména osob pověřených jednat)

(dále jen “správce“)

se dohodly na následující smlouvě uzavřené podle ustanovení § 2430 až 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Článek 1

Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy obytného domu (domů) a výkonu práv a povinností ze soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů k nemovité věci č. p. ....... v ................... ulice ................ č. or. ........ s pozemkem č. parc. ............ a příslušenstvím, katastrální území ......................,

(při větším počtu nemovitostí je třeba provést specifikaci v příloze, která bude nedílnou součástí této smlouvy)

dále k nebytovým prostorům a bytům v této nemovité věci, která je ve vlastnictví osoby uvedené v bodě 1 záhlaví této smlouvy, správcem uvedeným v bodě 2 záhlaví této smlouvy.

II.

Obecná část

Článek 2

(1) Zajištění správy bytového fondu podle článku 1 spočívá v právních jednáních za vlastníka (vlastníky) a na jeho (jejich) účet na základě plné moci a v praktických činnostech, k nimž není plné moci zapotřebí.

(2) Správce je povinen neprodleně informovat vlastníka (vlastníky) a vyžádat si jeho (jejich) pokyny, respektive plnou moc, pokud k zabezpečení výkonu práv a povinností vlastníka (vlastníků) dle článku 1 je zapotřebí právních jednání za vlastníka (vlastníky). Plnou moc k zabezpečení výkonu uvedených práv a povinností může vlastník (vlastníci) udělit správci i bez jeho vyžádání. Správce je povinen plnou moc přijmout.

Článek 3

(1) Správce je povinen postupovat při obstaravatelské činnosti poctivě a pečlivě podle pokynů vlastníka (vlastníků) a v souladu s jeho (jejich) zájmy, které jsou mu známy, nebo mu známy být musí.

(2) V případě pochybností o obsahu pokynu je správce povinen vyžádat si stanovisko vlastníka (vlastníků). Od pokynů vlastníka (vlastníků) se může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu vlastníka (vlastníků) a nemůže-li včas obdržet nebo neobdrží, ačkoliv jej vyžádal, jeho (jejich) souhlas; jinak odpovídá za škodu.

Článek 4

Pokud nevyplývá z pokynů vlastníka (vlastníků), týkajících se obstarání konkrétních záležitostí podle článku 1 smlouvy něco jiného, může správce ke splnění této smlouvy použít jiné osoby. Pokud tak učiní, odpovídá jako by záležitosti obstarával sám.

Článek 5

Věci pořízené správcem, které se stávají součástí nebo příslušenstvím spravované nemovité věci, přecházejí do vlastnictví vlastníka (vlastníků), pokud se smluvní strany s ohledem na znění článku 8 nedohodnou jinak.

Článek 6

Správce je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy sjednat s pojišťovnou pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout vlastníkovi (vlastníkům) nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem obstaravatelské činnosti podle článku 1 této smlouvy, pokud tak již neučinil.

Článek 7

(1) Veškeré platby nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně záloh a poplatky z prodlení a další peněžité sankce budou vybírány správcem na zvláštní účet.

(2) Zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů, nebytových prostor a ostatních věcí, vybírané správcem podle této smlouvy, je správce oprávněn použít pouze k úhradě nákladů na zajištění jednotlivých druhů těchto služeb. Správce odpovídá při konečném vyúčtování za úhradu všech služeb v plné výši.

(3) Správci vzniká nárok na odměnu za obstaravatelskou činnost, pokud řádně vykonává činnosti, ke kterým je povinen. V odměně je zahrnuta i úhrada nákladů správce, které byly vynaloženy při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Výše odměny správce činí ........... Kč (zpravidla se stanoví podle počtu spravovaných jednotek, případně ve vazbě na vyinkasované nájemné apod.).

(4) Správce smí uspokojit své právo na odměnu teprve po provedení vyúčtování podle článku 9 této smlouvy.

Článek 8

(1) Vyžaduje-li stav spravované nemovitosti větší částky, než má správce k dispozici, je povinen na tuto skutečnost vlastníka (vlastníky) neprodleně upozornit a předat mu (jim) rozpis konkrétních potřebných částek. Vlastník (vlastníci) rozhodne (rozhodnou) o použití jeho (jejich) vlastních prostředků správcem za podmínek, které se přesně vymezí v samostatné smlouvě.

(2) Správce je povinen každoročně do 30. listopadu předložit přehled a rozpočet nutných oprav a výměn předmětů v domě i v jednotlivých bytech a nebytových prostorech na následující rok, které nebude možné hradit z běžných prostředků (příjmů z nájemného).

Článek 9

(1) Správce je povinen do tří měsíců po uplynutí příslušného roku provést písemné vyúčtování příjmů a výdajů. Vyúčtování se provádí po jednotlivých nemovitých věcech a celkově za všechny nemovité věci vlastníka (vlastníků).

(2) Správce je povinen předložit vyúčtování vlastníkovi (vlastníkům) kdykoliv na jeho (jejich) vyžádání a při ukončení správy mu předat veškeré související účetní doklady.

Článek 10

(1) Správce je povinen nahradit vlastníkovi škodu, která mu vznikla tím, že správce nesplnil všechny povinnosti podle této smlouvy.

(2) Náhradu nelze vymáhat, jestliže porušení povinností správce prokazatelně zavinil vlastník (vlastníci).

Článek 11

Správce je povinen podle pokynu vlastníka (vlastníků) podat zprávu o obstarání záležitosti a stavu jeho (jejich) vlastnictví, a to nejpozději do deseti dnů od vyžádání, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 12

Obě strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět, a to vždy k 31. 12. běžného roku písemnou výpovědí doručenou druhé straně nejpozději do 30. 6. běžného roku.

Článek 13

(1) Od účinnosti výpovědi je správce povinen nepokračovat ve své činnosti. Je však povinen včas upozornit vlastníka (vlastníky) na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící vlastníku (vlastníkům) nedokončením činností souvisejících se zařizováním záležitostí podle této smlouvy.

(2) Před nabytím účinnosti výpovědi je správce povinen předat vlastníku (vlastníkům) veškerou dokumentaci a spisy k nemovité věci.

(3) Po nabytí účinnosti výpovědi je správce povinen provést vyúčtování, a to bez prodlení, nejdéle však do tří měsíců od nabytí účinnosti výpovědi. Za provedení tohoto vyúčtování správci nepřísluší zvláštní odměna.

Článek 14

Za činnost řádně uskutečněnou od účinnosti výpovědi má správce nárok na přiměřenou část odměny.

Článek 15

K platnosti dohody o změně této smlouvy je zapotřebí písemné formy.

Článek 16

Pokud smlouva

Nahrávám...
Nahrávám...