dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o zajištění hrobnických prací

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6.0.2 Smlouva o zajištění hrobnických prací

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Vzor si můžete stáhnout na odkaze zde.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ HROBNICKÝCH PRACÍ
na hřbitově ………………………… v …………………………………..

Vzor
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a dále dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smlouvu o zajištění hrobnických prací tyto strany:

OBEC [...],

(dále jen „příkazce“) a

HROBNÍK [...],

(dále jen „příkazník“)

(společně dále též „smluvní strany“)

1. Předmět smlouvy

1.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět výkopové práce související s pohřbením lidských pozůstatků v souladu se zákonem o pohřebnictví a s přílohou k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, tzv. Katalog prací ve veřejných službách a správě, bod 2.21.27, a jak je specifikováno v článku 1.2 této smlouvy, a to co nejdříve, jakmile vypravení pohřbení do země nebrání žádné objektivní překážky, nejpozději však do konce druhého pracovního dne po přijetí písemné objednávky a povolení zahájit výkopové práce související s pohřbením lidských pozůstatků od příkazce prostřednictvím elektronické pošty na e-mail příkazníka …………………………………...

1.2 Výkopové práce související s pohřbením zahrnují (nehodící se škrtněte):

a) dojíždění pracovníků užitkovým vozidlem/převoz nářadí, zařízení a pomocného materiálu,

b) vyjmutí zemřelého z vaku, jeho oblékání, úpravu nebo dekoraci ve hřbitovní márnici těsně před pohřbením do země (hygienický příplatek),

c) zahájení hrobnických prací ručně vždy v počtu dvou hrobníků (velikost hrobů: výkop standard 2 000 x 900 x 1 600 mm; výkop prohloubený 2 000 x 900 x 2 100 mm; výkop mimo mrazivé a blátivé počasí, výkop v mrazivém či blátivém počasí),

d) zahájení hrobnických prací s pomocí strojního zařízení ve ztíženém terénu, ve stísněných prostorách (složité pažení a příprava hrobu v náročném terénu) včetně manipulace s nalezenými zetlelými lidskými ostatky, které se pietně vracejí po výkopu pod dno hrobu, v počtu dvou hrobníků,

e) pažení, bednění a přípravu hrobu, nebo přípravu hrobky pro provedení pohřbení (konstrukce tesařské s obrátkovostí materiálu 5% opotřebení) včetně rozprostření geotextilie 1/3 opotřebení,

f) podlahu z hrubých prken nebo fošen na sraz pro přístup na spuštění rakve, 5% opotřebení včetně spojovacích prostředků pro montáž prostorových vázaných konstrukcí,

g) likvidaci zbytků rakví, zinkových vložek a vystýlek (hygienický příplatek); převoz větších kusů do sběrného dvora (včetně poplatků),

h) odvoz vytlačené zeminy, separované od lidských ostatků, po záhozu do sběrného dvora (včetně poplatků),

i) exhumaci zetlelých kostí, uložení do exhumační rakve a jejich deponaci do kostnice (hygienický příplatek),

j) aranžování výzdoby rakve, katafalku a hrobu,

k) uložení lidských pozůstatků v konečné dřevěné pevně uzavřené rakvi i ve ztíženém terénu,

l) provádění zasypání hrobu po pohřbení nebo uzavření hrobky,

m) předání dokladu o pohřbení příkazci nejpozději do druhého dne od pohřbení,

n) úpravu hrobových a urnových míst, zalévání zeleně na hrobech, udržování čistoty a omývání náhrobků,

o) ukládání uren do hrobů, hrobek a kolumbárních míst,

p) přípravu, údržbu a úpravu jímek na ukládání uren,

q) provádění rozptylu a vsypu zpopelněných ostatků,

r) provádění likvidace hrobů, nebo hrobek včetně hrobového zařízení,

s) organizaci a dohled nad kopáním hrobů, ukládáním lidských pozůstatků do hrobů a ukládáním uren do kolumbárních schránek,

t) vedení příslušné evidence hrobových míst,

u) organizaci a dohled nad úklidem a úpravou hřbitovů nebo pietních míst.

2. Práva a povinnosti příkazníka

2.1 Příkazník je povinen informovat příkazce o průběhu své činnosti v souvislosti s předmětem příkazní smlouvy prostřednictvím souhrnných zpráv zasílaných elektronickou poštou na e-mail příkazce 1x týdně i bez vyžádání příkazcem a dále kdykoli během realizace předmětu smlouvy na žádost příkazce. Tyto zprávy budou obsahovat

Nahrávám...
Nahrávám...