dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o výstavbě jednotek formou půdní nástavby

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6 Smlouva o výstavbě jednotek formou půdní nástavby

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Poznámka
Smlouva je využitelná pouze pro případy, kdy stávající jednotky v domě vznikly již dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nikoliv dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Smlouva o výstavbě jednotek formou půdní nástavby
(dále jen „Smlouva”)

Vzor
Smluvní strany:

Půdní byty, s. r. o.

IČ: 222 22 222

Se sídlem Praha 7 - Holešovice, Lipovská 1916/17, PSČ 130 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 55555

zastoupená jednatelem Michaelem Pavlíčkem

(dále jen „Stavebník”)

a

Bytové družstvo Katolická 9

IČ 333 33 333

se sídlem Praha 7, Katolická 9/1444, PSČ 170 00

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložka 4444

zastoupená panem Ing. Petrem Jablíčkem jakožto předsedou představenstva a panem Ing. Dominikem Rorýsem CSc. jakožto místopředsedou představenstva

(dále jen „Vlastník”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”), tuto Smlouvu o výstavbě nových jednotek formou půdní vestavby a nástavby na domě čp. 1444, která je součástí pozemku p. č. 222 v katastrálním území Holešovice, obec Praha:

I.
Nemovitosti

Vlastník je na základě Prohlášení vlastníka ze dne 3. 3. 2014 (dále jen „Prohlášení vlastníka”), kterým ve smyslu § 1166 NOZ rozdělil práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vlastníkem následujících jednotek:

• bytové jednotky (čp./č. jednotky): č. 1444/1 – 1444/16,

které se nalézají v domě čp. 1444 (dále jen ”Budova“ nebo ”Dům“), který je součástí pozemku p. č. 222 v katastrálním území Holešovice, obec Praha (dále jen „Pozemek”).

Jednotky v sobě ve smyslu § 1159 NOZ zahrnují byt či nebytový prostor jako prostorově oddělenou část Budovy a dále podíly na společných částech Pozemku, jehož součástí je Budova, a to v následující výši stanovené Prohlášením vlastníka v návaznosti na § 1160 NOZ:

podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/1 činí   6613/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/2 činí   8912/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/3 činí   11028/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/4 činí   9711/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/5 činí   9154/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/6 činí   10096/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/7 činí   10076/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/8 činí   9728/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/9 činí   9979/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/10 činí   10101/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/11 činí   9934/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/12 činí   10311/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/13 činí   10104/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/14 činí   9986/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/15 činí   10250/156126  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/16 činí   10143/156126  

Stávající jednotky, které se nacházejí v Domě ke dni podpisu této Smlouvy, jsou dále označeny pouze jako „Dosavadní jednotky”.

Dosavadní jednotky jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu na LV č. 5555 vedeném pro katastrální území Holešovice.

II.
Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je dohoda o výstavbě 3 nových bytových jednotek v 6. a 7. nadzemním podlaží Budovy formou vestavby a nástavby do stávajících půdních prostor, a to jednotek č. 1444/17, 1444/18 a 1444/19 (nové bytové jednotky, které budou na základě této Smlouvy budovány Stavebníkem, jsou dále označeny pouze jako „Jednotky”) a s tím související:

  • vymezení Jednotek v Budově ve smyslu § 1159 NOZ tak, že v sobě budou zahrnovat byt či nebytový prostor jako prostorově oddělenou část Domu a konkrétní podíl na společných částech nemovité věci, tj. Budovy a Pozemku,

  • dohodu o změně velikosti spoluvlastnických podílů Pozemku, jehož součástí je Budova, přináležející k Dosavadním jednotkám po vzniku Jednotek a bezúplatné převody podílů na Pozemku, jehož součástí je Budova, na Stavebníka tak, aby odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů;

  • určení vzájemných práv a povinností Vlastníka jako vlastníka Dosavadních jednotek a Domu a Stavebníka při výstavbě Jednotek, jakož i

  • závazek Stavebníka provést úpravy na společných částech Domu, které je na základě dohody obsažené v této Smlouvě povinen provést Stavebník,

jakož i další skutečnosti požadované NOZ.

2) Stavebník prohlašuje, že je vlastníkem stavební dokumentace pro řízení před stavebním úřadem vedeným za účelem vydání stavebního povolení zpracované společností Projekt, s. r. o. (dále jen „Stavební dokumentace pro SP”). Tuto Stavební dokumentaci si již smluvní strany odsouhlasily, a to postupem určeným ve smlouvě o smlouvě budoucí o výstavbě, kterou mezi sebou smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2014 (dále jen „SSoB”). Dále jsou ve Stavební dokumentaci pro SP zahrnuty veškeré stavební úpravy na společných částech Domu, jejichž provedení je nezbytné k výstavbě Jednotek, a dále ty úpravy na společných částech Domu, které je na základě dohody smluvních stran povinen provést Stavebník (viz čl. V. odst. 3 této Smlouvy).

Dvě vyhotovení Stavební dokumentace pro SP jsou podepsána oběma smluvními stranami. Po jednom z těchto vyhotovení obdržela každá ze smluvních stran.

3) Dále Stavebník prohlašuje, že bylo dne 6. 8. 2014. v jeho prospěch vydáno stavebním úřadem Městské části Prahy 7 pod čj. MČ P7 004444/2014/OVT/Še/03 1444 Hol/R stavební povolení pro výstavbu nových Jednotek (dále jen „Stavební povolení”), které nabylo právní moci dne …………

4) Stavebník prohlašuje, že nechal na svůj náklad a nebezpečí zpracovat stavební dokumentaci, jíž jsou určeny podrobnější podmínky pro výstavbu Jednotek a pro provedení dohodnutého rozsahu prací na společných částech Budovy (dále jen „Stavební dokumentace pro provedení stavby”). Stavební dokumentace pro provedení stavby musí respektovat pravidla a podmínky určené ve Stavebním povolení.

5) Stavebník prohlašuje, že dle Stavební dokumentace pro SP a dle Stavební dokumentace pro provedení stavby chce uskutečnit formou půdní vestavby a nástavby výstavbu Jednotek a dohodnutý rozsah prací na společných částech Budovy. Veškeré práce Stavebník provede svým vlastním nákladem. Jednotky budou ve výlučném vlastnictví Stavebníka.

6) Vlastník tímto prohlašuje, že na Dosavadních jednotkách a Pozemku, jehož součástí je Budova, neváznou žádné právní povinnosti, zástavní práva, věcná břemena či jiné právní vady, které by bránily uzavření této Smlouvy.

7) Stavebník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že není ve stavu insolventnosti ani předlužení, a že mu není známo, že by byl kterýmkoliv subjektem podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Stavebníkovi. Stavebník dále prohlašuje, že mu není známo, že by vůči němu probíhalo soudní či správní řízení, jež by mohlo vést k jakémukoliv ohrožení plnění dle této Smlouvy. Stavebník je povinen bezodkladně informovat Vlastníka v případě, že by vůči němu bylo zahájeno některé výše uvedené řízení. Stavebník dále prohlašuje, že má zkušenosti s obdobnými akcemi.

III.
Vymezení Jednotek, které do svého vlastnictví pořizuje Stavebník

A) Pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání

1) Bytová jednotka č. 1444/17 (čp./č. jednotky) budovaná do vlastnictví Stavebníka v sobě zahrnuje byt umístěný v 6. NP Budovy.

Byt se bude skládat z:

a. předsíně

b. 2x koupelny + WC

c. obývacího pokoje + kk

d. chodby

e. 2x ložnice

Celkový rozměr bytu bude činit 70,05 m2. S bytem bude výhradně užívána lodžie přiléhající k bytu o výměře 5,85 m2. Na základě rozhodnutí vlastníka uvedeného v Prohlášení vlastníka se pro účely stanovení podílů na společných částech lodžie přičítá k celkové podlahové ploše bytu (celkem je tedy pro výpočet stanovení podílů na společných částech rozhodný rozměr 75,9 m 2).

Byt je prostorově oddělená část domu, která je vymezena vnitřními povrchy svých obvodových stěn, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní vodorovná i svislá instalace (potrubní rozvody vody včetně uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpadů apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou.

K bytu dále patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, vnitřních příček a stropů, stropní vystrojení v místnostech jednotky, vnitřní nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky včetně zárubně, kliky a zámku, dveře včetně zárubní, klik a zámků nacházející se uvnitř bytu, okna včetně rámů, klik a kování nacházející se uvnitř jednotky, vnitřní elektrické obvody začínající u elektroměru pro tento byt a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače).

2) Bytová jednotka č. 1444/18 (čp./č. jednotky) budovaná do vlastnictví Stavebníka bude byt umístěný v 6. a 7. NP Budovy.

Jednotka se bude skládat z:

a. Předsíně

b. WC

c. Obývacího pokoje + kk

d. Schodiště

e. Koupelny + WC

f. Chodby

g. 3x ložnice

Celkový rozměr bytu bude činit 99,6 m2. S bytem bude výhradně užívána terasa přiléhající k bytu o výměře 6,75 m2. Na základě rozhodnutí vlastníka uvedeného v Prohlášení vlastníka se pro účely stanovení podílů na společných částech lodžie přičítá k celkové podlahové ploše bytu (celkem je tedy pro výpočet stanovení podílů na společných částech rozhodný rozměr 106,35 m 2).

Byt je prostorově oddělená část domu, která je vymezena vnitřními povrchy svých obvodových stěn, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní vodorovná i svislá instalace (potrubní rozvody vody včetně uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpadů apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou.

K bytu dále patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, vnitřních příček a stropů, stropní vystrojení v místnostech jednotky, vnitřní nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky včetně zárubně, kliky a zámku, dveře včetně zárubní, klik a zámků nacházející se uvnitř bytu, okna včetně rámů, klik a kování nacházející se uvnitř jednotky, vnitřní elektrické obvody začínající u elektroměru pro tento byt a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače).

3) Bytová jednotka č. 1444/19 (čp./č. jednotky) budovaná do vlastnictví Stavebníka bude byt umístěný v 6. NP Budovy.

Jednotka se bude skládat z:

a. Předsíně

b. Obývacího pokoje + kk

c. koupelna + WC

d. Komora

e. Ložnice

Celkový rozměr bytu jednotky činí 38,7 m2.

Byt je prostorově oddělená část domu, která je vymezena vnitřními povrchy svých obvodových stěn, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní vodorovná i svislá instalace (potrubní rozvody vody včetně uzavíracích ventilů, plynu, elektroinstalace, odpadů apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou.

K bytu dále patří nášlapné vrstvy podlah, vnitřní povrchy obvodových konstrukcí, vnitřních příček a stropů, stropní vystrojení v místnostech jednotky, vnitřní nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky včetně zárubně, kliky a zámku, dveře včetně zárubní, klik a zámků nacházející se uvnitř bytu, okna včetně rámů, klik a kování nacházející se uvnitř jednotky, vnitřní elektrické obvody začínající u elektroměru pro tento byt a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače).

B) Určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určené jednotky

1) Společnými částmi Domu jako částmi podstatnými pro zachování Domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku jsou zejména

a. Pozemek a vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,

b. střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,

c. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

d. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),

e. půdy, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu.

2) Společnými částmi Domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce skříní zabudovaných ve stěnách.

3) Podlahy jsou společnými částmi Domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu.

4) Společnými částmi domu jsou dále:

a. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,

b. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

c. rozvody plynu až k uzávěru pro byt,

d. rozvody studené vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu včetně vodovodních baterií,

e. protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,

f. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,

g. rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

C) Velikost podílů na společných částech

1) Níže uvedené podíly vyjádřené zlomkem se vztahují ke společným částem nemovité věci, které jsou uvedeny v bodě b) tohoto článku a vyjadřují ve smyslu § 1172 NOZ velikost podílu na společných částech nemovité věci, který je součástí každé jednotky v Domě po vzniku Jednotek. Tyto podíly na společných částech jsou ve smyslu § 1161 NOZ stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy jednotlivé bytu k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě (tedy součtem podlahových ploch Jednotek a Dosavadních Jednotek), když k podlahové ploše jednotlivých bytů se přičítají v souladu s Prohlášením vlastníka plochy lodžií, teras a balkónů užívaných výlučně s bytem:

podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/1 činí   6613/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/2 činí   8912/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/3 činí   11028/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/4 činí   9711/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/5 činí   9154/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/6 činí   10096/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/7 činí   10076/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/8 činí   9728/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/9 činí   9979/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/10 činí   10101/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/11 činí   9934/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/12 činí   10311/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/13 činí   10104/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/14 činí   9986/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/15 činí   10250/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/16 činí   10143/178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/17 činí   7590/ 178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/18 činí   10635/ 178221  
podíl na společných částech nemovité věci u jednotky č. 1444/19 činí   3870/ 178221  

2) Z právních jednání týkajících se společných částí Domu jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměrech odpovídajících velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

3) Vlastníci všech jednotek v Domě mají právo tyto společné části, které jsou společné všem vlastníkům jednotek, užívat, mají však též povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě částkou odpovídající velikosti podílu na společných částech Domu uvedeného v předchozím odstavci 1 a jsou povinni umožnit rovněž jejich revize, opravy a údržbu.

IV.
Způsob výstavby Jednotek a financování nákladů

Základní zásady - povinnosti Stavebníka při výstavbě nových bytových Jednotek a při provádění dohodnutého rozsahu prací na společných částech

1) Veškerou Stavební dokumentaci pro provedení stavby a Stavební dokumentaci pro SP nezbytnou k vydání Stavebního povolení a jeho projednání nechává či již nechal zpracovat na svůj náklad, svým jménem a ke své tíži Stavebník. Stavebník dále zabezpečí na svůj náklad, svým jménem a ke své tíži inženýring, jakož i další studie a projekty potřebné k provedení výstavby Jednotek a k provedení dohodnutého rozsahu prací na společných částech Domu.

2) Stavebník se zavazuje, že výstavba Jednotek se uskuteční v souladu se Stavební

Nahrávám...
Nahrávám...