dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o výpůjčce - nebytová jednotka

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.27 Smlouva o výpůjčce – nebytová jednotka

Mgr. Pavla Krejčí

Vzor ke stažení najdete zde

Smlouva o výpůjčce
uzavřená v souladu s § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Vzor
(dále jen ,,Smlouva”)

Smluvní strany:

Obchodní společnost

Jaro s.r.o.

IČO: 112 23 112

se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. C 55555

zastoupená Robertem Kánským, jednatelem

/dále jen jako „půjčitel“/

a

Léto s.r.o.

IČO: 113 23 113

se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. C 66666

zastoupená Robertem Malinou, jednatelem

/dále jen „vypůjčitel“/

spolu dnešního dne, měsíce a roku uzavírají

smlouvu o výpůjčce prostor sloužících k podnikání:
Článek I.
Předmět smlouvy
  1. Půjčitel prohlašuje, že má ve svém vlastnictví nebytovou jednotku č. (č.p./č.jednotky) 620/18 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy – domu č.p. 620 postaveného na pozemku p.č. 510, katastrální území Malá Strana, obec Praha, okres Hlavní město Praha. (dále jen „Nebytová jednotka“). Nebytová jednotka je zkolaudována jako kanceláře.
  2. Smluvní strany se dohodly na tom, že půjčitel umožní vypůjčiteli po dobu výpůjčky, která je specifikována v článku II. této Smlouvy, bezplatné užívání Nebytové jednotky. Vypůjčitel je oprávněn Nebytovou jednotku užívat pouze jako kanceláře, a to jako zázemí charitativního projektu „Léto dětem”.
Článek II.
Předání předmětu výpůjčky a jeho užívání, doba vypůjčky, vrácení předmětu výpůjčky
  1. Půjčitel předá vypůjčiteli k užívání Nebytovou jednotku dnešního dne. O předání a převzetí Nebytové jednotky bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude popsán stav Nebytové jednotky a specifikováno její vybavení a dále stav měřidel.
  2. Společně s Nebytovou jednotkou předává půjčitel vypůjčiteli:
    1. klíč od
Nahrávám...
Nahrávám...