dnes je 23.7.2024

Input:

Smlouva o směně jednotek bez finančního vypořádání

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.10 Smlouva o směně jednotek bez finančního vypořádání

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Vzor
SMĚNNÁ SMLOUVA

Vzor

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Lucia Valerová

r. č. 551505/2656

bytem: Sárská 8/120, 182 00 Praha 8

dále jen jako „Směnitel č. 1“ na straně jedné

a

Lenka Vaníčková

r. č. 571605/2656

bytem: Sárská 8/120, 182 00 Praha 8

dále jen jako „Směnitel č. 2“ na straně druhé

(Směnitel č. 1 a Směnitel č. 2 dále též společně jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2184 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“) tuto

SMĚNNOU SMLOUVUI.Úvodní ustanovení

1. Směnitel č. 1 prohlašuje a ujišťuje Směnitele č. 2, že je výlučným vlastníkem následující jednotky:

- nebytová jednotka č. (č. p./č. jednotky) 120/608 (způsob využití jiný nebytový prostor – (sklep), typ jednotky – jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů) nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 120 postavené na pozemku p. č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Kobylisy, obec Praha a okres Hlavní město Praha, dále jen „Jednotka č. 120/608“.

K Jednotce č. 120/608 přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu - budovy č. p. 120 postavené na pozemku p. č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Kobylisy, obec Praha a okres Hlavní město Praha, dále jen „Budova“, o velikosti ideální 135/128287 k celku.

K Jednotce č. 120/608 dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kobylisy, obec Praha a okres Hlavní město Praha, dále též jen „Pozemek“, o velikosti ideální 135/128287 k celku.

Vlastnické právo Směnitele č. 1 k Jednotce č. 120/608 a odpovídajícím spoluvlastnickým podílům na společných částech Budovy a Pozemku /dále též jen jako ,,Nemovitosti Směnitele č. 1“/ je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, KP Praha, na listu vlastnictví č. 654 a 3359 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha.

Celková podlahová plocha Jednotky č. 120/608 činí 9,7 m2.

Směnitel č. 1 prohlašuje, že na Nemovitostech Směnitele č. 1 v době uzavření této Smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, zástavní práva, služebnosti, práva stavby ani jiné právní vady.

2. Směnitel č. 2 prohlašuje a ujišťuje Směnitele č. 1, že je výlučným vlastníkem následující jednotky:

- nebytová jednotka č. (č. p./č. jednotky) 120/601 (způsob využití – jiný nebytový prostor, typ jednotky – jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů) nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 120 postavené na pozemku p. č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Kobylisy, obec Praha a okres Hlavní město Praha, dále jen „Jednotka č. 120/601“.

K Jednotce č. 120/601 přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu - budovy č. p. 120 postavené na pozemku p. č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Kobylisy, obec Praha a okres Hlavní město Praha, o velikosti ideální 137/128287 k celku.

K Jednotce č. 120/601 dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 838 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kobylisy, obec Praha a okres Hlavní město Praha, o velikosti ideální 164/128287k celku.

Vlastnické právo Směnitele č. 2 k Jednotce č. 120/601 a odpovídajícím spoluvlastnickým podílům na společných částech Budovy a Pozemku /dále jen jako ,,Nemovitosti Směnitele č. 2“/ je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, KP Praha, na listu vlastnictví č. 624 a 3359 pro katastrální území Kobylisy a obec Praha.

Celková podlahová plocha Jednotky č. 120/601 činí 10,3 m2.

Směnitel č. 2 prohlašuje, že na Nemovitostech Směnitele č. 2 v době uzavření této Smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, zástavní práva, služebnosti, práva stavby ani jiné právní vady.

3. Smluvní strany si navzájem ujednávají, že účelem této Smlouvy je směna Nemovitostí Směnitele č. 1 a Nemovitostí Směnitele č. 2 tak, aby se Směnitel č. 1 stal vlastníkem Nemovitostí

Nahrávám...
Nahrávám...