dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o nájmu pozemku

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.19 Smlouva o nájmu pozemku

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor smlouvy zde ke stažení

Předložený vzor smlouvy o nájmu pozemku se jako obecný vzor uplatní ve všech případech, kde není vhodné uzavřít smlouvu pachtovní. Tedy u pozemků, jež nejsou přenechávány jinému za účelem zejména zemědělského hospodaření s nimi, slovy zákona „k dočasnému užívání a požívání”. Typicky se může jednat o pronájem pozemku za účelem skladování, průjezdu či cesty, jako manipulační plocha, plocha pro parkování vozidel apod.

Smlouva o nájmu pozemku

Vzor
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”)

Pavel Novotný, nám. Republiky 5, 110 00, Praha 1, nar. 1.1.1961 (dále jen „pronajímatel”)

a

Nájemce s.r.o., se sídlem nám. Republiky 5, 110 00, Praha 1, IČ: 123 45 678, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123456, zastoupena Petrem Novotným, jednatelem (dále jen „nájemce”)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. st. 123, st. 124, parc. č. 1234/1 a parc. č. 1234/2 v k. ú. Nové Město, vše zapsané na LV č. 1234 (dále jen „pozemky”), který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU

1. Pronajímatel přenechává nájemci do nájmu výše specifikované pozemky (dále také „předmět nájmu”).

2. Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat výlučně za účelem parkování vozidel, k jejich příjezdu a odjezdu a k uložení věcí k předmětu činnosti potřebných. Použití k jiným účelům je možné pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele.

III. DOBA NÁJMU

Pronajímatel touto smlouvu pronajímá nájemci předmět nájmu dle článku II. této smlouvy na dobu určitou, a to od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2025.

IV. NÁJEMNÉ A ZPŮSOB ÚHRADY NÁJEMNÉHO

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve výši 5.000,- Kč měsíčně. Nájemné je splatné měsíčně předem na účet pronajímatele č. ……………………… vedený u ………………….

V. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A PRONAJÍMATELE

1. Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětu nájmu.

2. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci užívání předmětu nájmu k dohodnutému účelu.

3. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v oblasti životního prostředí, požární ochrany.

4. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení a k činnosti, která se na pozemcích bude provádět, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Pronajímatel se zavazuje poskytovat nájemci, případně orgánům veřejné moci, které nájemce označí, po celou dobu trvání této smlouvy veškerá stanoviska, vyjádření a souhlasy tak, aby nájemce mohl vždy využívat předmět nájmu a pozemky k parkování vozidel a souvisejícím činnostem.

6. Pronajímatel se zavazuje, že nedovolí a nestrpí žádné zatížení předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu nájemce a jakékoliv zatížení okamžitě odstraní na vlastní náklady.

VI.

Nahrávám...
Nahrávám...