dnes je 27.5.2024

Input:

Smlouva o nájmu nebytového prostoru na dobu neurčitou - nevýlučné užívání - služby placené paušálně

5.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.21
Smlouva o nájmu nebytového prostoru na dobu neurčitou - nevýlučné užívání - služby placené paušálně

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení na odkazu zde

Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání a o poskytování služeb spojených s tímto nájmem uzavřená na dobu neurčitou. Specifikem této smlouvy je

  • Paušální platba za Poskytované služby - není tudíž dále nájemci vyúčtovávána

  • Pronajímatel nepřenechává nájemci Pronajaté prostory do výlučného užívání, ale je oprávněn Pronajaté prostory současně přenechat do užívání třetí osoby, a to bez dalšího souhlasu nájemce.

  • Inflační doložka a podmínění účinnosti smlouvy kladným rozhodnutím o udělení licence k poskytování zdravotních služeb nájemci

Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání a o poskytování služeb spojených s tímto nájmem č. xxxxxx

(dle ustanovení § 2201 a násl. a § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"))

I.

Účastníci Smlouvy

1. firma :

IČ :

adresa sídla :

PSČ :

zastoupená :

funkce :

bank. spojení :

(dále jen "pronajímatel")

a

2. firma :

:

adresa sídla :

PSČ :

zastoupená :

(dále jen nájemce")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání a o poskytování služeb spojených s tímto nájmem

(dále jen "Smlouva").

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání uvedených níže pod bodem a) a poskytování služeb souvisejících s nájmem uvedených níže pod bodem b).

a) Pronajímatel tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebytového prostoru sloužícího podnikání (schváleného k poskytování zdravotních služeb pro odb. 001 a 103), konkrétně prostoru, která je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy - situační plánek, který se nachází v budově ......................................................................................, a to jmenovitě:

Ordinace - 208 28,0 m2 PP

Přípravna (sestra) - 207 21,0 m2 PP

Čekárna - 206 15,0 m2 SPP

WC pro personál 205 1,0 m2 SPP

WC pro pacienty 232-239 5,0 m2 SPP

Vstup do budovy 10,0 m2 SPP

Celkem 80,0 m2

(dále jen "Pronajaté prostory").

Ordinace i Přípravna se pronajímají včetně stávajícího vybavení dle přílohy č. 2 Smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že součástí předávacího protokolu bude aktualizovaný seznam vybavení. Případná obměna tohoto vybavení není předmětem této Smlouvy a není povinností pronajímatele ji zajistit a ani nemá a ani v budoucnu nebude mít vliv na výši nájemného.

b) Společně s Pronajatými prostory je předmětem Smlouvy i poskytování níže uvedených služeb souvisejících s nájmem:

- dodávka tepelné energie

- dodávka elektrické energie

- dodávka vody včetně stočného

- úklid pronajatého prostoru

(dále jen "Poskytované služby")

(bod a) a b) dále společně jen "Předmět smlouvy").

2. Pronajímatel se tímto zavazuje přenechat nájemci k dočasnému, nikoliv však k výlučnému užívání Pronajaté prostory a zajistit nájemci Poskytované služby a nájemce se tímto zavazuje pronajímateli platit sjednané nájemné dle čl. VII. této Smlouvy a dodržet veškeré závazky, které mu z této Smlouvy a ze zákona plynou.

3. Pronajaté prostory budou užívány výlučně za účelem provozování nájemcovy podnikatelské činnosti, a to poskytování zdravotních služeb.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se sjednává mezi pronajímatelem a nájemcem na dobu neurčitou od 1. 12. 2022.

IV.

Podmínky Smlouvy a sankce

1. Pronajímatel předá nájemci Pronajaté prostory dne 1. 1. 2022 a nájemce je k tomuto datu převezme.

2. Smluvní strany sjednaly, že pronajímatel na základě této Smlouvy nepřenechává nájemci Pronajaté prostory do výlučného užívání, ale je oprávněn Pronajaté prostory současně přenechat do užívání třetí osoby, a to bez dalšího souhlasu nájemce, což nájemce bere na vědomí.

3. Nájemce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Pronajaté prostory bude na základě této smlouvy sdílet s třetí osobou.

4. Nájemce je na základě této smlouvy oprávněn užívat Pronajaté prostory každé tři pracovní dny v týdnu, a to v rozsahu ***. Zbylé pracovní dny v týdnu je pronajímatel oprávněn Pronajaté prostory přenechat do užívání třetí osobě dle vlastního uvážení.

5. Nájemce se seznámil se stavem přebíraného prostoru sloužícího k podnikání, tento stav vzal na vědomí jako vyhovující a v tomto stavu jej řádně přebírá.

6. Nájemce je povinen, v případě ukončení tohoto smluvního vztahu, pronajímateli předat nejpozději v poslední den trvání Smlouvy pronajaté prostory sloužící podnikání ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to pod sankcí padesátitisíckorunčeských. Případné škody na majetku pronajímatele vzniklé činností nájemce je nájemce povinen uhradit též nejpozději v poslední den trvání Smlouvy, též pod sankcí padesátitisíckorunčeských. Tyto částky se mohou sčítat.

V.

Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nájemci k datu uvedenému v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy Pronajaté prostory ve stavu způsobilém k užívání ve smyslu této Smlouvy.

2. Pronajímatel se zavazuje zabezpečit činnosti související s provozuschopností a bezpečností Pronajatých prostor, vyplývající z jeho povinností jako vlastníka, vyjma případů plynoucích z činnosti nájemce.

3. Pronajímatel je povinen zajistit opravy a údržbu většího rozsahu vyplývající z čl. V. odst. 2 této Smlouvy.

4. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé nájemci třetími osobami, haváriemi instalací, haváriemi způsobenými nájemcovými movitými věcmi, odstávkami energií a vody nebo živelnými katastrofami.

VI.

Povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen užívat Pronajaté prostory pouze v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.

2. Nájemce je povinen umožnit třetí osobě užívat Pronajaté prostory v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.

3. Nájemce je povinen potřebu oprav většího rozsahu bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli a umožnit pronajímateli tyto opravy provést pod sankcí odpovědnosti za škody vzniklé neprovedením těchto oprav Pronajatých prostor.

4. Nájemce nesmí provádět žádné stavební úpravy v Pronajatých prostorách bez souhlasu pronajímatele.

5. Nájemce je povinen umožnit kdykoli na požádání pronajímateli přístup do Pronajatého prostoru. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

6. Nájemce nesmí dát do podnájmu ani přenechat k užívání Pronajaté prostory třetí osobě, nesmí Pronajaté prostory vložit do obchodní společnosti, sdružení ani jej použít jako zástavu.

7. Nájemce je povinen, dle svých možností a pod sankcí odpovědnosti za vzniklé škody, během trvání Smlouvy učinit a dodržovat opatření zabraňující vniknutí nepovolaných osob do Pronajatých prostor, tak i ostatních společných prostor polikliniky, od kterých má klíče. Nájemce převzal klíč od hlavního vchodu čp. ......., od skleněné přepážky v 1. patře a od vchodu do Pronajatých prostor. Nájemce je tedy, dle výše uvedeného, povinen při odchodu z Pronajatých prostor po skončení své provozní doby (pouze všední dny) uzamknout

Nahrávám...
Nahrávám...