dnes je 27.5.2024

Input:

Smlouva o nájmu garážového stání

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.18
Smlouva o nájmu garážového stání

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku
byla uzavřena mezi smluvními stranami

Paní

Jméno a příjmení

adresa

e-mail: mobilní telefon:

(dále jen "Pronajímatelka") na straně jedné

a

Pan

Jméno a příjmení

adresa

e-mail: mobilní telefon

(dále jen "Nájemce") na straně druhé

smlouva o nájmu garážového stání uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČL. I: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. 1.1 Pronajímatelka prohlašuje, že je jedinou a oprávněnou nájemkyní garážového stání č....... v domě č. p. ....., ulice........., v............. Současně prohlašuje, že jí byl udělen souhlas k dalšímu pronajímání předmětného garážového stání, ve výše uvedeném bytovém domě, na základě smlouvy uzavřené mezi pronajímatelkou a Bytovým družstvem............................ Jméno BD.
  2. 1.2 Pronajímatelka přenechává výše specifikované garážové stání do užívání nájemci, výhradně za účelem parkování motorového vozidla, jehož je nájemce vlastníkem.
  3. 1.3 Vlastníkem domu je Bytové družstvo jméno, se sídlem adresa sídla, Česká republika, IČ:............., zapsáno do obchodního rejstříku Městským soudem v .................. oddíl..........., vložka ............., které pro účely správy domu zastupuje paní ..................... (e-mail:................., tel. ..................). O uzavřené smlouvě o užívání garážového stání bude zástupce BD Malý Háj informován pronajímatelkou.

ČL. II: DOBA PRONÁJMU

Garážové stání je nájemci přenecháno na dobu neurčitou. Doba nájmu začíná dnem ................ Řádná výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce.

ČL. III: NÁJEMNÉ A ÚHRADY ZA SLUŽBY

  1. 3.1 Pronajímatel a nájemce se dohodli na paušální částce zahrnující platbu nájemného a úhrady za služby ................. Kč měsíčně. Výše dohodnutou částku, je nájemce povinen uhradit pronajímatelce vždy nejpozději k ............... dni měsíce předcházejícímu měsíci, za něž je nájemné hrazeno (tj. do 25. července na srpen, do 25. srpna na září atd.). Nájemné se hradí převodem na účet pronajímatelky č. ....................... Platby budou označeny var. symbolem ....................
  2. 3.2 Jakýkoliv finanční závazek Nájemce plynoucí z této Smlouvy bude Nájemcem splněn teprve ve chvíli připsání příslušné finanční částky ve prospěch Pronajímatelky, a to na účet uvedený v této smlouvě.

ČL. IV: JISTINA

  1. 3.3 Pronajímatel a nájemce se dohodli na jistině ve výši ................ Kč. Tato finanční částka bude uhrazena nájemcem do 7 dnů od podpisu této smlouvy, a to převodem na účet pronajímatelky č........................... Platba bude označena var. symbolem ........

.

V případě ukončení nájemního vztahu, bude po odečtení případných pohledávek a nedoplatků jistina vrácena nájemci, a to nejpozději do 15 dnů od vyklizení pronajatého prostoru.

ČL. V: PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Práva a povinnosti pronajímatele:

a) Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci garážové stání dle čl. I této smlouvy ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání.

b) Pronajímatel se zavazuje, že po dobu nájmu nebude garážové stání užívat.

Práva a povinnosti nájemce:

Nájemce má právo užívat předmět nájmu v rozsahu daném touto smlouvou. S tímto právem je spojeno právo užívání společných suterénních prostor domu včetně přístupové cesty. Ostatní společné prostory domu nemá nájemce právo užívat.

Nájemce je povinen:

a) platit řádně a včas nájemné dohodnuté v čl. III,

b) užívat garážové stání výhradně k účelu dohodnutému ve smlouvě,

c) v případě skončení nájmu garážové stání odevzdat pronajímatelům v původním stavu, s ohledem na obvyklé opotřebení,

d) dodržovat

Nahrávám...
Nahrávám...