dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního práva

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.7 Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního práva

Mgr. Jindřich Šimberský

Zde klikněte pro stažení vzoru .

Vzor
Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního práva

Smluvní strany:

Jméno a příjmení: …………………….

Bytem: …………………….

Narozen(a): …………………….

- dále jen jako „ pronajímatel ” a v rozsahu smlouvy o zřízení předkupního práva též jako „dlužník” na straně jedné

a

Jméno a příjmení: …………………….

Bytem: …………………….

Narozen(a): …………………….

- dále jen jako „ nájemce ” a v rozsahu smlouvy o zřízení předkupního práva též jako „předkupník” na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ NOZ ”) a ustanovením § 2201 a násl. NOZ tuto

smlouvu o nájmu bytové jednotky

a

smlouvu o zřízení předkupního práva

I.

Předmět nájmu

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. ……/…., vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti ....., o podlahové ploše … m2, nacházející se v .... nadzemním podlaží budovy čp. ….., postavené na pozemku parc. č. ……. - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře ….. m2, k níž náleží

  • - spoluvlastnický podíl ke společným částem domu čp. ……. o velikosti id. …./……… a
  • - spoluvlastnický podíl o velikosti id. …./……… k pozemku parc. č. …….. - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře …. m2, parc. č. ….. – ostatní plocha, o výměře …. m2, a parc. č. ……. – ostatní plocha, o výměře …. m2,

to vše v k. ú. ………., obec ………., část obce ………., zapsané u Katastrálního úřadu pro …………….., Katastrální pracoviště …………. (dále jen předmět nájmu ).

2. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k zajištění jeho bytových potřeb předmět nájmu specifikovaný v odst. 1 tohoto článku, a to za podmínek v této smlouvě dále sjednaných, a nájemce se za to zavazuje hradit pronajímateli nájemné dle této smlouvy.

II.

Doba nájmu

Nájem dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 5 let ode dne 1. ledna 2021.

III.

Nájemné a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu

1. Nájemné za předmět nájmu smluvní strany sjednávají ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) měsíčně.

2. Nájemné ve výši dle odstavce 1 tohoto článku se nájemce zavazuje uhradit vždy do patnáctého dne měsíce, za který se nájemné hradí, a to na bankovní účet pronajímatele, č. ú. ………………………/…….., vedený u ………….

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v nájemném nejsou zahrnuta plnění spojená s užíváním bytu. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli zálohy na plnění spojená s užíváním bytu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) měsíčně (dále jen „zálohy” ). Nájemce se zavazuje zálohy hradit na bankovní účet pronajímatele uvedený v odst. 2. tohoto článku, a to vždy do patnáctého dne měsíce, za který se zálohy hradí.

4. Způsob rozúčtování záloh se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění.

IV.

Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

1. Nájemce provádí běžnou údržbu bytu, kterou se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Nájemce je povinen provádět, v souladu s § 2 nařízení vlády č. 308/2015 Sb., tuto běžnou údržbu bytu: malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Nájemce je dále povinen udržovat zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelně prohlížet a čistit předměty uvedené v § 4 písm. g) nařízení vlády č. 308/2015 Sb., kontrolovat funkčnost termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrolovat funkčnost hlásiče kouře včetně výměny zdroje a kontrolovat a udržovat vodovodní baterii s elektronickým řízením.

2. Nájemce je dále povinen provádět drobné opravy bytu, za které se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle jejich věcného vymezení uvedeného v § 4 nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

3. V ostatních věcech neupravených touto smlouvou se provádění běžné údržby a drobných oprav bytu a hrazení nákladů s tím souvisejících řídí nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Pronajímatel zpřístupní nájemci předmět nájmu způsobilý k nastěhování a obývání dne 1. ledna 2021. Stav bytové jednotky a vybavení jsou uvedeny v předávacím protokolu, který tvoří přílohu této smlouvy. V předávacím protokolu bude rovněž uveden stav měřičů médií a energií, a to ke dni předání předmětu nájmu.

2. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář a platit pronajímateli nájemné ve výši a způsobem dle této smlouvy.

3. Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu jiné osobě jen na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

4. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu trvání platnosti této smlouvy. Pronajímatel je dále povinen odevzdat nájemci předmět nájmu se vším, co je třeba k jeho řádnému užívání.

VI.

Skončení nájmu

1. Nájemní vztah dle této smlouvy skončí uplynutím sjednané doby nájmu dle čl. II. této smlouvy, písemnou výpovědí, dohodou smluvních stran nebo jiným zákonem stanoveným způsobem.

2. Pronajímatel je oprávněn nájem vypovědět v případě, že:

a. nájemce neuhradil řádně a včas nájemné a zálohy dle této smlouvy po dobu delší než tři po sobě jdoucí měsíce, nebo

b. nájemce dal v rozporu s čl. V. odst. 3. této smlouvy předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, nebo

c. bude chtít předmět nájmu využít pro své potřeby nebo pro potřeby osob jemu blízkých.

3. Nájemce je oprávněn nájem kdykoliv před uplynutím doby trvání nájmu vypovědět, a to i bez udání důvodu.

4. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce

Nahrávám...
Nahrávám...