dnes je 13.7.2024

Input:

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotovitele

9.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.17 Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotovitele

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení ve formátu rtf

Vzor
VKV, s. r. o.

IČO: 12345678

se sídlem Na rohu 6, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123

zastoupena Přemyslem Stavařem, jednatelem

(dále jako „objednatel” na straně jedné)

a

XXX, s. r. o.

se sídlem U křížku 56, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123

IČO: 45678912

bankovní spojení: 485147958/0600

zastoupena Josefem Silným, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel” na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník”), tuto

smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele a u objednatele instalovat 1 ks komplexního zařízení na analýzu chemického složení vzorků (dále jen „analyzátor vzorků”) specifikovaného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a závazek objednatele řádně a včas dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

II.
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1 Vlastníkem analyzátoru vzorků je zhotovitel. Zhotovitel zůstává vlastníkem předmětného analyzátoru vzorků až do úplného zaplacení celé smluvené ceny díla dle čl. V. této smlouvy.

2.2 Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla objednatel.

III.
Provedení díla

3.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním a instalací s tím, že následně předá předmět díla objednateli či jím pověřené osobě. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla a ten je povinen ho do 14 dnů převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávnění jednat za smluvní strany opatří svým podpisem. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu v uvedené lhůtě, má se za to, že uplynutím posledního dne této lhůty bylo dílo zhotovitelem řádně dokončeno, je bez vad a považuje se za řádně předané.

IV.
Doba a místo plnění

4.1 Místem plnění je místo, kde bude analyzátor vzorků instalován, kterým je ……… (adresa) ………

4.2 Strany této smlouvy se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny po oboustranném podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že dodávka a instalace díla bude provedena do 10 měsíců od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

V.
Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za dodání a instalaci analyzátoru vzorků je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 500 000 Kč včetně DPH.

5.2 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla ve sjednané výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č 485147958/0600, vedený u MONETA Money Bank, a. s., přičemž zaplacením se dohodou smluvních stran považuje okamžik, kdy celý cena za provedení díla byla připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.3 Samostatné cenové položky díla jsou rozděleny do měsíčních plnění. Objednatel je zavázán uhradit zhotoviteli cenu díla nebo jeho časti níže uvedeným způsobem, a to pouze při kumulativním splnění těchto podmínek:

  • - zhotovitel provedl a dokončil část díla, označenou jako samostatná cenová položka díla pro daný konkrétní měsíc dle přílohy č. 2 této smlouvy, a
  • - objednatel písemně potvrdil provedení části díla a
  • - zhotovitel doručil objednateli daňový doklad - fakturu, obsahující mimo jiné popis provedené a potvrzené části díla. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

5.4 Zhotovitel bude průběžně fakturovat objednateli shora uvedeným způsobem pouze 90 % skutečné ceny díla. Část ceny díla ve výši 10 % z celkové dohodnuté ceny díla dle této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po zhotovení díla. Vyjma případů neposkytnutí součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.

VI.
Záruka

6.1 Zhotovitel odpovídá za jakost jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla objednateli.

6.2 Zhotovitel poskytuje bezplatný záruční servis na analyzátor vzorků po dobu 24 měsíců od provedení díla, a to v rozsahu dle přílohy č. 3. Servis se provádí v místě, kde byl analyzátor vzorků instalován. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby zařízení splňovalo požadavky dané příslušnými právními normami.

6.3 Součástí záručního plnění není bezplatné poskytování spotřebního materiálu nezbytného pro udržení analyzátoru vzorků v řádném provozu, a smluvní strany tak prohlašují, že za záruční plnění se považuje pouze servis provozuschopnosti a fungování analyzátoru vzorků.

6.4 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, používáním cizích dílů objednatelem či jinými osobami na jeho straně, na závady způsobené živelnou pohromou a jinými nahodilými událostmi.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že instalace předmětného zařízení nevyžaduje splnění zvláštních podmínek ze strany objednatele (např. z hlediska požadavků inženýrských sítí, dodávky vody), kromě poskytnutí součinnosti v souvislosti s obstaráním vhodného místa k uložení zařízení a místa určeného pro provoz zařízení dle technických specifikací zhotovitele a umožnění přístupu na tato místa po dobu do předání a převzetí díla. Objednatel se

Nahrávám...
Nahrávám...