dnes je 20.6.2024

Input:

Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

18.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.0.2 Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

Mgr. Jan Břeň

Vzor zde ke stažení

Tabulka


 Obecní úřad Krásná LhotkaKrásná Lhotka 1xxx xx Krásná Lhotka   
Č. j. KL-xxx-x/2023    
  Krásná Lhotka d. m. 2023Počet listů: 3  

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Krásná Lhotka jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody (dále jen "orgán ochrany přírody") podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny"), rozhodl o žádosti, kterou podal pan XY, nar. d. m. rrrr, trvale bytem xxx (dále jen "žadatel"), o vydání povolení ke skácení dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí na pozemku parc. č. xxx/x v obci Krásná Lhotka, zapsaném na listu vlastnictví č. xxx, katastrální území Krásná Lhotka, vedeném Katastrálním úřadem pro xxx kraj, katastrální pracoviště xxx,

takto:

  1. Podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se žadateli povoluje skácení 2 lip velkolistých (Tilia platyphyllos) s obvody kmenů 82 cm a 88 cm, které se nacházejí na pozemku parc. č. xxx/x v obci Krásná Lhotka, zapsaném na listu vlastnictví č. xxx, katastrální území Krásná Lhotka, vedeném Katastrálním úřadem pro xxx kraj, katastrální pracoviště xxx (dále také jen "dřeviny").
  2. Kácení dřevin uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí lze realizovat pouze v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. listopadu do 31. března.
  3. Podle § 9 odst. 1 věty první zákona o ochraně přírody a krajiny se žadateli ukládá nejpozději do jednoho roku od skácení dřevin uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí provedení náhradní výsadby, a to v počtu 2 ks lípy velkolisté (dubu, buku, ...) s obvody kmenů alespoň xx cm (dále také jen "náhradní dřeviny") ve vzdálenosti xx metrů od jižní hranice pozemku parc. č. xxx/x v obci Krásná Lhotka, zapsaném na listu vlastnictví č. yyy, katastrální území Krásná Lhotka, vedeném Katastrálním úřadem pro xxx kraj, katastrální pracoviště xxx, který je ve vlastnictví pana AB, nar. d. m. rrrr, trvale bytem xxx (dále jen "vlastník pozemku s náhradní výsadbou").
  4. Žadatel ohlásí splnění povinnosti stanovené ve výroku III. tohoto rozhodnutí orgánu ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od provedení náhradní výsadby.
  5. Podle § 9 odst. 1 věty druhé zákona o ochraně přírody a krajiny se žadateli ukládá následná péče o náhradní dřeviny uvedené ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a to po dobu tří let od jejich výsadby; v rámci následné péče bude žadatel provádět zejména nezbytné zalévání náhradních dřevin s ohledem na jejich biologickou charakteristiku a konkrétní klimatické podmínky, přičemž žadatel dále bez zbytečného odkladu
    1. učiní vhodná technická zabezpečení náhradních dřevin (například je zajistí alespoň opěrným kůlem či kůly jako ochranu před větrem, zajistí ochranu kmene pletivem či chráničkou proti okusu zvěří),
    2. provede výměnu případně uhynulých sazenic náhradních dřevin.

ODŮVODNĚNÍ

Žadatel dne 14. 2. 2023 podal žádost orgánu ochrany přírody o vydání povolení ke skácení dřevin rostoucích mimo les – konkrétně 2 lip velkolistých (Tilia platyphyllos) s obvody kmenů 82 cm a 88 cm – které se nacházejí na pozemku parc. č. xxx/x v obci Krásná Lhotka, zapsaném na listu vlastnictví č. xxx, katastrální území Krásná Lhotka, vedeném Katastrálním úřadem pro xxx kraj, katastrální pracoviště xxx (dále jen "žádost").

Jako důvod podání své žádosti žadatel uvedl obavu, že předmětné dřeviny ohrožují své okolí pádem, neboť mají sníženou stabilitu kmenů a rovněž výrazně zastiňují část zahrady.

Orgán ochrany přírody k posouzení podané žádosti provedl podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dne d. m. rrrr ohledání předmětných dřevin na místě (kterého se zúčastnili kromě oprávněných úředních osob rovněž žadatel a vlastník pozemku s náhradní výsadbou), v jehož rámci pořídil dne d. m. rrrr v souladu s § 18 správního řádu protokol o zjištěných skutečnostech. Jak vyplývá z uvedeného protokolu, předmětné dřeviny (např. jsou napadené ..., z větší části jsou suché, mají sníženou stabilitu kmenů, čímž by mohly ohrožovat své okolí při zhoršených povětrnostních podmínkách pádem, atd.).

Přípisem ze dne d. m. rrrr orgán ochrany přírody informoval žadatele a vlastníka pozemku s náhradní výsadbou podle § 36 odst. 3 správního řádu o možnosti

Nahrávám...
Nahrávám...