dnes je 23.7.2024

Input:

Regulace požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3 Regulace požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

MV ČR

Vzor včetně přílohy ke stažení zde

varianta A - vymezení veřejných prostranství, na nichž je požívání alkoholických nápojů zakázáno

Vzor
Obec (město, městys)……...

Zastupitelstvo obce (města, městyse)………………

Obecně závazná vyhláška obce (města, městyse) …. č. …/20..,

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce (města, městyse) ............ se na svém zasedání dne ................

usnesením č. .............. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět a cíl

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů‚ neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je …………..

Čl. 2

Vymezení pojmů

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

2) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu

Čl. 3

Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „zákaz požívání alkoholických nápojů”) je zakázáno na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Podpis ............................. Jméno Příjmení Místostarosta   Podpis...................................Jméno Příjmenístarosta  

Příloha č. 1

Vzor
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. .../20..

Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů:

(pozn. pro obec: Vymezení musí být pro adresáty právní normy dostatečně určité, např. grafickým znázorněním či slovním popisem, případně kombinací obojího, nedoporučuje se však uvádět např. část ulice….., část pozemku p. č. … v k.ú. ….. , okolí budovy obecního úřadu bez grafického vymezení. Takto neurčité vymezení může způsobit aplikační potíže i správnímu orgánu v rámci řízení o přestupku).

varianta B – vymezení veřejných prostranství, na nichž je ve stanovené době požívání alkoholických nápojů dovoleno

Vzor
Obec (město, městys)……...

Zastupitelstvo obce (města, městyse)………………

Obecně závazná vyhláška obce (města, městyse) …. č. …/20.., kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce (města, městyse) ............ se na svém zasedání dne ................ usnesením č. .............. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět a cíl

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz požívání alkoholických nápojů‚ neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,

Nahrávám...
Nahrávám...