dnes je 23.6.2024

Input:

Regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

24.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

MV ČR

Vzor včetně přílohy a variant úprav ke stažení zde

varianta A – vymezení veřejných prostranství, na nichž je provozování činností zakázáno

Obec (město, městys).........

Zastupitelstvo obce (města, městyse)..................

Obecně závazná vyhláška obce (města, městyse) .... č. .../20..,

kterou se zakazuje ..................... za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce (města, městyse) ............ se na svém zasedání dne ................ usnesením č. .............. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět a cíl

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz činnosti/í uvedené/ných ve čl. 2, neboť se jedná o činnost/i, která/é by mohla/y narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je .................. .

Čl. 2

Zákaz činnosti/í na některých veřejných prostranstvích

Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky je zakázáno:

  1. požívání alkoholických nápojů
  2. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
  3. používání zábavní pyrotechniky
  4. žebrání
  5. provozování prostituce (nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb).

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Tabulka


Podpis ............................. Jméno Příjmení Místostarosta  Podpis...................................Jméno Příjmenístarosta  

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. .../20..

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. .../20..

Přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci:

(pozn. pro obec: Vymezení musí být pro adresáty právní normy dostatečně určité, např. grafickým znázorněním či slovním popisem, případně kombinací obojího, nedoporučuje se však uvádět např. část ulice....., část pozemku p. č., okolí budovy obecního úřadu bez grafického vymezení. Takto neurčité vymezení může způsobit aplikační potíže i správnímu orgánu v rámci řízení o přestupku).

varianta B – vymezení veřejných prostranství, na nichž je ve stanovené době provozování činností dovoleno

Obec (město, městys).........

Zastupitelstvo obce (města, městyse)..................

Obecně závazná vyhláška obce (města, městyse) .... č. .../20..,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce (města, městyse) ............ se na svém zasedání dne ................ usnesením č. .............. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Nahrávám...
Nahrávám...