dnes je 16.7.2024

Input:

Příloha 3: Doručování fyzickým osobám

21.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.3 Příloha 3: Doručování fyzickým osobám

Podání učiněné prostřednictvím datové schránky

Ze závěru č. 84 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009:

Obecně se fikce doručení uplatní v rámci postupu podle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle nějž, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, a to při doručování správním orgánem (orgánem veřejné moci) adresátům písemnosti v rámci postupu podle správního řádu (viz § 1 odst. 1 správního řádu).

Při doručování prostřednictvím datových schránek se uplatní obdobné ustanovení § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, podle nějž, nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Činí-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba úkon vůči správnímu orgánu (orgánu veřejné moci) jedná se podle názoru poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu o odlišnou situaci, jelikož se při tomto postupu neuplatní § 24 odst. 1 správního řádu, resp. § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nýbrž § 37 odst. 6 správního řádu, v souladu s § 18 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Ustanovení § 37 odst. 6 správního řádu stanoví, že podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. V rámci tohoto ustanovení již fikci doručení uplatnit nelze, neboť se nejedná o úkon správního orgánu, nýbrž o úkon směřující vůči správnímu orgánu, aniž se zde hovoří o možnosti fikci doručení uplatnit. Možnost provádět úkon prostřednictvím datové schránky (tedy i podání) vůči orgánu veřejné moci je upravena v § 18 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to za předpokladu, že fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba má zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu.

Výše uvedenému odpovídá i systematika zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jelikož § 17 zákona upravuje pouze doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky a § 18 zákona následně provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky, při němž se aplikuje § 37 odst. 6 správního řádu. Terminologii správního řádu odpovídá, že správní orgán "doručuje“ a vůči správnímu orgánu "se činí podání“.

Podle poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu je z výše uvedených důvodů možné vyvodit, že k podání orgánu veřejné moci dojde již okamžikem dodání zprávy do datové schránky.

Není totiž možné připustit, aby si orgán veřejné moci sám určoval a ovlivňoval okamžik podání účastníka a s tím spojené účinky zahájení běhu procesních lhůt až o 10 dnů v situaci, kdy je mu podání dodáno do jeho datové schránky a má jej objektivně k dispozici. Stejně tak není ani pojmově představitelné, aby k podání orgánu veřejné moci došlo fikcí uplynutím 10 dnů, pokud by se do své datové schránky nepřihlásil vůbec.

Shodný výklad platí i ve vztahu k podáním učiněným elektronicky (resp. platil již před účinností zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), jelikož mu odpovídá rovněž ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, ve kterém je výslovně uvedeno, že přijatá datová zpráva je považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické podatelně provozované podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnosti, že přijatá datová zpráva je považována za dodanou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické podatelně, odpovídá i soudní judikatura. Jedná se například o rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 6/2008 – 96 či o rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 750/06.

Rovněž bude platit princip ochrany zájmů účastníků, kteří po řádném dodání zásilky do datové schránky orgánu veřejné moci již nemají žádnou další možnost, jak její doručení ovlivnit, a proto musí být i v jejich zájmu zaujat výklad, že podání je učiněno okamžikem, kdy orgán veřejné moci zásilku má ve své datové schránce, a nikoli až okamžikem, kdy se s ní rozhodne pracovat.

Taktéž se musí vycházet ze základních zásad činnosti správních orgánů, přičemž platí princip veřejné správy jako služby veřejnosti (viz § 4 odst. 1 správního řádu) a princip rychlosti řízení (viz § 6 odst. 1 správního řádu), podle nějž správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.

K režimu doručování do datové schránky

Ze závěru č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009:

§ 19 odst. 2 správního řádu a z § 17 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vyplývá, že má-li v konkrétním případě osoba zřízenu datovou schránku, je správní orgán povinen doručovat jí písemnosti do datové schránky.

Má-li osoba zřízenu datovou schránku a správní orgán jí písemnost, jež jí měla být do datové schránky doručena, doručuje bez ohledu na § 19 odst. 2 správního řádu a bez ohledu na zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi, neuplatní se fikce doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu ani fikce doručení dle § 24 odst. 4 správního řádu, avšak daná písemnost bude považována za doručenou v případě, že daná osoba písemnost převezme.

Přijetí odlišného výkladu např. v tom smyslu, že by písemnost nebyla považována za doručenou ani v případě, že by daná osoba písemnost převzala, by

Nahrávám...
Nahrávám...