dnes je 16.7.2024

Input:

Příloha 1: Vyloučení z projednávání a rozhodování věci

1.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.1 Příloha 1: Vyloučení z projednávání a rozhodování věci

Námitka podjatosti a změna příslušnosti

Ze závěru č. 77 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009:

Byla-li účastníkem řízení vznesena námitka podjatosti a služebně nadřízený úřední osoby námitce vyhověl a vydal usnesení o vyloučení úřední osoby podle § 14 odst. 2 správního řádu, představený úřední osoby, která je vyloučena, by za ni, ve smyslu § 14 odst. 4 správního řádu, měl bezodkladně určit jinou úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti. Nelze-li určit nikoho jiného, je povinen bezodkladně o tom uvědomit nadřízený správní orgán a spolu s tím mu předat spis. Nadřízený správní orgán by měl následně postupovat podle § 131 odst. 4 správního řádu a usnesením pověřit k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu.

V případě, že nadřízený správní orgán po prostudování předloženého spisového materiálu dospěje k závěru, že důvody, na jejichž základě byla vyslovena podjatost, nenaplňovaly zákonné podmínky pro rozhodnutí o podjatosti (vydané usnesení je nezákonné a věcně nesprávné) a usnesení o vyloučení úřední osoby je již v právní moci, naskýtá se otázka, jakým způsobem by měl nadřízený správní orgán postupovat.

Nadřízený správní orgán usnesením pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu. Přitom lze vycházet z toho, že podřízený správní orgán není způsobilý věc projednat a rozhodnout, jelikož existuje pravomocné usnesení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci (to je podle § 73 odst. 2 správního řádu pro nadřízený správní orgán závazné), a zároveň v rámci správního orgánu nemůže řízení provést žádná jiná úřední osoba. Nadřízený správní orgán v tomto případě neposuzuje zákonnost ani věcnou správnost vydaného usnesení, neboť je na základě § 131 odst. 4 správního řádu povinen věc předat k rozhodnutí jinému správnímu orgánu.

Změna příslušnosti při podjatosti úředních osob

Ze závěru č. 94 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2010:

Důvody pro vyloučení úřední osoby z provádění úkonů v řízení může namítat účastník řízení (viz § 14 odst. 2 správního řádu), nebo na ni může upozornit sama úřední osoba svého představeného (viz § 14 odst. 3 správního řádu). Je třeba posoudit, zda se § 14 odst. 1 a 5 správního řádu uplatní

Nahrávám...
Nahrávám...