dnes je 13.7.2024

Input:

Pravidla pro chování v domě - domovní řád

5.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.3 Pravidla pro chování v domě – domovní řád

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Vzor ke stažení ve formátu rtf

Poznámka
Rozumné pokyny pronajímatele ve smyslu § 2256 odst. 2 NOZ.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje v ustanoveních § 2235 až § 2301 NOZ nájem bytu a domu včetně úpravy práva povinností nájemce a pronajímatele. Další práva a povinnosti lze sjednat v nájemní smlouvě, pokud nejsou v rozporu s obecnými ustanoveními občanského zákoníku podle § 1 odst. 2 (dobré mravy a veřejný pořádek) v souvislosti s § 2235 odst. 1 NOZ (zákaz ujednání zkracující nájemcova práva podle úpravy nájmu bytu a domu), a dále v souvislosti s § 2239 NOZ (zakázaná ujednání),

Pokud vlastník domu vypracuje pravidla pro chování v domě (bývalý domovní řád), měla by tato pravidla být nedílnou součástí nájemní smlouvy, protože jinak může vyvstat otázka jejich závaznosti resp. sankcionovatelnosti. Pravidla mohou upravovat zejména užívání společných částí a zařízení domu - jako např. prádelny, kočárkárny apod. a řeší se v něm obvykle také čistota v domě, otevírání a zavírání domu apod. Zásadně platí, že nájemní vztah je vztahem smluvním, a měl by proto odrážet vůli obou stran a výsledek vzájemné dohody.

Do roku 1991 bývalo v občanském zákoníku ustanovení, které obsahovalo zmocnění národních výborů k vydávání domovních řádů. Občanský zákoník platný od roku 1992, ani stávající občanský zákoník (dále jen „NOZ”) obdobnou úpravu neobsahuje, a práva a povinnosti mohou být proto stanovena pouze zákonem a v jeho intencích nájemní smlouvou.

Vzor
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla užívání a udržování společných částí domu jsou vydána v souladu s NOZ a tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy. Jejich obsahem je bližší vymezení práv a povinností nájemce a pronajímatele zejména při užívání společných částí domu.

II.

OBECNÉ POVINNOSTI NÁJEMCŮ

 1. Nájemce bytu má zejména povinnost:

  1. užívat najatý byt a společné prostory v domě řádně a v souladu s nájemní smlouvou (tedy i v souladu s Pravidly, která jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy - § 2255 NOZ),
  2. předcházet vzniku újmy na životě, zdraví a vlastnictví dalších osob v domě a újmy na majetku pronajímatele (§ 2900 an.) a učinit vše, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda (§ 2264 odst. 2 NOZ),
  3. odstranit na svůj náklad závady a poškození na společných částech domu, které způsobil nájemce nebo příslušníci jeho domácnosti,
  4. respektovat pokyny pronajímatele vydané písemně nebo ústně k realizaci konkrétních situací souvisejících se správou a údržbou společných částí domu a případně další oprávněné pokyny pronajímatele (informace o instalaci měřící a regulační techniky, o odečtech, o vyklizení zastavěných chodeb ve společných částech a podobně). Písemně vydané závazné pokyny jsou zveřejňovány na informační tabuli v domě (§ 2256 odst. 2 NOZ).

 

III.

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DOMU A PŘÍSTUP DO JEHO SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ, OSVĚTLENÍ TĚCHTO PROSTOR, KAMEROVÝ SYSTÉM

1. Každý nájemce bytu obdrží od pronajímatele počet klíčů od hlavního vchodu do domu odpovídající počtu členů nájemcovy domácnosti. To platí i při výměně zámku u těchto dveří. V případě jejich ztráty je povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli, který zajistí na náklady nájemce výměnu zámku.

2. Klíče od dveří společných částí domu, např. od prádelny, sušárny, kočárkárny, svépomocné dílny apod., jsou uloženy u nájemce, který je oprávněn vykonávat činnosti spojené s užíváním těchto prostor a který je odpovědný za stav těchto částí domu a za zařízení a nástroje v nich umístěné. S uložením klíčů (jménem příslušného nájemce), seznamuje pronajímatel nájemce na informační tabuli v domě.

3. Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. strojovna výtahu, jsou rovněž uloženy u odpovědné osoby. S jejich uložením seznamuje pronajímatel nájemce na informační tabuli v domě.

4. Každý nájemce bytu a osoby s ním bydlící jsou povinni zamykat při příchodu a odchodu dům. To platí i pro uzamykatelné společné části domu.

5. Každý nájemce bytu a osoby s ním bydlící jsou povinni využívat osvětlení společných prostor pouze na dobu nezbytně nutnou a nesmí mechanickými prostředky ovlivňovat chod časového spínače osvětlení.

6. V domě je umístěn kamerový systém, který monitoruje pohyb osob ve sklepních prostorách, na půdách, garážích, ve společných chodbách, dále je monitorován vchod do domu, vchod do výtahu a vchody do jednotlivých bytů.

Poznámka
Pokud kamera pouze snímá sledovaný prostor, aniž by současně byly vyhotovovány záznamy pořizovaných záběrů, nejedná se o zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a proto není nutné registrovat provozování kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je však nutné myslet na to, že kamerové snímání osob může zasahovat do jiných právních oblastí, jako jsou osobnostní práva upravovaná občanským zákoníkem (např. zásah do lidské důstojnosti, apod.),

nebo

6a. nájemníci jednotlivých bytů souhlasí s tím, že v domě je instalován kamerový systém, uchovávající záznamy snímaných osob a umožňující jejich identifikaci, a souhlasí se zpracováním osobních údajů. ( Je vyloučeno, aby provozovatel kamerového sytému sledoval vymezený prostor, aniž by k tomu měl patřičný důvod. Při registraci kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů tak provozovatel musí uvést, z jakého důvodu bude pořizovat kamerové záznamy, přičemž tímto důvodem mohou být pouze oprávněné zájmy provozovatele chráněné právem. Nejčastějším důvodem bývá samozřejmě ochrana majetku. Využít lze pak pouze ty záběry, pomocí nichž je možné identifikovat původce poškozování oprávněných zájmů provozovatele. Pro pořízené záznamy je pak nutné stanovit lhůtu, po kterou mohou být záběry uchovány (24 hodin, popřípadě delší lhůta, ne však přesahující několik dní).

Zpracovávat osobní údaje pořízené kamerovými záznamy je možné pouze za určitých předpokladů, v daném případě pak zejména v případě:

  • řádného souhlasu subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů;

  • bez souhlasu subjektů údajů, jestliže:

    • - správce kamerového systému provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce;
    • - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,

IV.

ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY

1. Nájemci bytů a osoby, které je s nimi

Nahrávám...
Nahrávám...