dnes je 13.4.2024

Input:

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

8.4.2024, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 25. 3. do 7. 4. 2024.

Přehled změn právních předpisů v období od 1.4.2024 do 7.4.2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

168/1999 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

205/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

307/1999 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

429/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

309/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.

1.4.2024

186/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

354/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

417/2017 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

425/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

66/2022 Sb.

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

1.4.2024

200/2022 Sb.

Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

1.4.2024

206/2022 Sb.

Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

1.4.2024

276/2022 Sb.

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

1.4.2024

309/2022 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

1.4.2024

322/2022 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

1.4.2024

78/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.

1.4.2024

209/2023 Sb.

Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

2.4.2024

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

72/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017 ze dne 7. 11. 2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023

částka 72 z 4.4.2024

73/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022

částka 73 z 4.4.2024

74/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

částka 74 z 4.4.2024

75/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)

částka 75 z 4.4.2024

76/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

částka 76 z 4.4.2024

77/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

částka 77 z 4.4.2024

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

220/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.4.2024

čl. I body 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53, čl. III body 20, 40, 41, 43 a 44 a čl. VIII bod 8 (stanoveno zák. č. 150/2023 Sb.)
částka 92 z 9.6.2021

75/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.4.2024

čl. III bod 2; pozbývají platnosti částu první a pátá
částka 44 z 30.3.2023

79/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

1.4.2024

pozbývají platnosti části první a třetí
částka 45 z 30.3.2023

150/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.4.2024

čl. I body 2 až 6 a 8 a čl. II bod 3
částka 73 z 5.6.2023

208/2023 Sb.

Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče

1.4.2024

§ 2 až 6, § 11 a 13
částka 99 z 30.6.2023

462/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

1.4.2024

čl. III body 1 a 2, čl. XIV body 13 a 16 a čl. XV bod 1
částka 204 z 29.12.2023

469/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.4.2024

čl. I bod 73, pokud se jedná o § 25 odst. 11 písm. m)
částka 207 z 31.12.2023

5/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

částka 5 z 16.1.2024

30/2024 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

1.4.2024

prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 30 z 13.2.2024

31/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

1.4.2024

prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 31 z 13.2.2024

33/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

1.4.2024

částka 33 z 20.2.2024

55/2024 Sb.

Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

1.4.2024

částka 55 z 7.3.2024

56/2024 Sb.

Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení

1.4.2024

částka 56 z 7.3.2024

62/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

1.4.2024

částka 62 z 19.3.2024

63/2024 Sb.

Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou

1.4.2024

částka 63 z 19.3.2024

68/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

částka 68 z 26.3.2024

69/2024 Sb.

Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

1.4.2024

částka 69 z 26.3.2024

70/2024 Sb.

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

1.4.2024

částka 70 z 26.3.2024

72/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017 ze dne 7. 11. 2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023

4.4.2024

částka 72 z 4.4.2024

73/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022

4.4.2024

částka 73 z 4.4.2024

74/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

4.4.2024

částka 74 z 4.4.2024

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

141/1961 Sb.

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

220/2021 Sb.

1.4.2024

viz čl. I body 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53 novely
částka 92 z 9.6.2021

6/1993 Sb.

Zákon České národní rady o České národní bance

462/2023 Sb.

1.4.2024

viz čl. III body 1 a 2 novely
částka 204 z 29.12.2023

326/1999 Sb.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

31/2024 Sb.

1.4.2024

částka 31 z 13.2.2024

211/2000 Sb.

Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

75/2023 Sb.

1.4.2024

viz čl. III bod 2 novely
částka 44 z 30.3.2023

361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

220/2021 Sb.

1.4.2024

viz čl. VIII bod 8 novely
částka 92 z 9.6.2021

361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

150/2023 Sb.

1.4.2024

viz čl. I body 2 až 6 a 8 novely
částka 73 z 5.6.2023

458/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

469/2023 Sb.

1.4.2024

viz čl. I bodu 73, pokud se jedná o § 25 odst. 11 písm. m) novely
částka 207 z 31.12.2023

56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část jedenáctou
částka 30 z 13.2.2024

320/2002 Sb.

Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část sedmnáctou
částka 30 z 13.2.2024

47/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část první
částka 30 z 13.2.2024

377/2005 Sb.

Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část patnáctou
částka 30 z 13.2.2024

57/2006 Sb.

Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část devátou
částka 30 z 13.2.2024

296/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část padesátou pátou
částka 30 z 13.2.2024

137/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část první
částka 30 z 13.2.2024

274/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část čtrnáctou
částka 30 z 13.2.2024

40/2009 Sb.

Zákon trestní zákoník

220/2021 Sb.

1.4.2024

viz čl. III body 20, 40, 41, 43 a 44 novely
částka 92 z 9.6.2021

277/2009 Sb.

Zákon o pojišťovnictví

31/2024 Sb.

1.4.2024

částka 31 z 13.2.2024

278/2009 Sb.

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část čtvrtou
částka 30 z 13.2.2024

281/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část padesítou šestou
částka 30 z 13.2.2024

341/2011 Sb.

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část dvanáctou
částka 30 z 13.2.2024

427/2011 Sb.

Zákon o doplňkovém penzijním spoření

31/2024 Sb.

1.4.2024

částka 31 z 13.2.2024

18/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část třináctou
částka 30 z 13.2.2024

89/2012 Sb.

Zákon občanský zákoník

31/2024 Sb.

1.4.2024

částka 31 z 13.2.2024

160/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část první
částka 30 z 13.2.2024

239/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část druhou
částka 30 z 13.2.2024

303/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část dvacátou šestou
částka 30 z 13.2.2024

307/2014 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

68/2024 Sb.

1.4.2024

částka 68 z 26.3.2024

320/2015 Sb.

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

31/2024 Sb.

1.4.2024

částka 31 z 13.2.2024

349/2015 Sb.

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

5/2024 Sb.

1.4.2024

částka 5 z 16.1.2024

257/2016 Sb.

Zákon o spotřebitelském úvěru

462/2023 Sb.

1.4.2024

viz čl. XIV body 13 a 16 novely
částka 204 z 29.12.2023

304/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část čtvrtou
částka 30 z 13.2.2024

63/2017 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část čtvrtou
částka 30 z 13.2.2024

183/2017 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část šedesátou devátou
částka 30 z 13.2.2024

293/2017 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část první
částka 30 z 13.2.2024

227/2018 Sb.

Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

33/2024 Sb.

1.4.2024

částka 33 z 20.2.2024

49/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část čtvrtou
částka 30 z 13.2.2024

65/2022 Sb.

Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

20/2023 Sb.

1.4.2024

pozbývají platnosti změny provedené novelou č. 20/2023 Sb.
částka 10 z 23.1.2023

65/2022 Sb.

Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

75/2023 Sb.

1.4.2024

ruší změny provedené touto novelou
částka 44 z 30.3.2023

66/2022 Sb.

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

75/2023 Sb.

1.4.2024

ruší změny provedené touto novelou
částka 44 z 30.3.2023

200/2022 Sb.

Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

79/2023 Sb.

1.4.2024

novela pozbývá platnosti
částka 45 z 30.3.2023

309/2022 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

79/2023 Sb.

1.4.2024

novela pozbývá platnosti
částka 45 z 30.3.2023

432/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část pátou
částka 30 z 13.2.2024

73/2023 Sb.

Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

62/2024 Sb.

1.4.2024

částka 62 z 19.3.2024

83/2023 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

68/2024 Sb.

1.4.2024

částka 68 z 26.3.2024

278/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

30/2024 Sb.

1.4.2024

ruší část druhou
částka 30 z 13.2.2024

 

Přehled změn právních předpisů v období od 25.3.2024 do 31.3.2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

168/1999 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

205/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

307/1999 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

429/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1.4.2024

309/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.

1.4.2024

186/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

1.4.2024

Nahrávám...
Nahrávám...