dnes je 23.7.2024

Input:

Pracovní smlouva - běžná varianta

1.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.1
Pracovní smlouva – běžná varianta

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tuto

pracovní smlouvu

1. Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele jako ...................... (druh práce).

2. Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den .........................

3. Místem výkonu práce je .......................... (dle potřeby obou stran, zpravidla sídlo nebo obec sídla zaměstnavatele).

4. Pravidelným pracovištěm sjednaným pro účel cestovních náhrad se považuje: ........ (uvede se konkrétní pracoviště, resp. ideálně obec).

5. Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se sjednává na dobu neurčitou (dle dohody se sjedná doba určitá s uvedením data či skutečnosti, kdy pracovní poměr skončí) se zkušební dobou v délce .......... (maximálně tří měsíců – max. polovina sjednané délky trvání pracovního poměru) měsíců. Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené.

6. Výměra dovolené zaměstnance činí ...... týdnů za kalendářní rok. Podmínky vzniku práva na dovolenou a způsob určení její délky blíže upravuje zákoník práce.

7. Zvolte variantu: Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance činí ..... hodin týdně. // Délka kratší týdenní pracovní doby zaměstnance činí ..... hodin týdně.

8. Zvolte variantu: Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně na jednotlivé týdny.// Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny, s tím, že délka vyrovnávacího období činí ..... týdnů a první vyrovnávací období začíná dnem ..... a končí dnem ..... Další vyrovnávací období bude bezprostředně časově navazovat na předchozí vyrovnávací období.

9. Zaměstnavatel může výjimečně z vážných provozních důvodů nařídit zaměstnanci až 8 hodin práce přesčas za týden a celkově až 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může práci přesčas se zaměstnancem jen dohodnout. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které činí 26 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

10. Podrobnosti týkající se rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo jsou upraveny zákoníkem práce.

11. Smluvní strany se dohodly, že mzda zaměstnance se stanoví na základě mzdového výměru vydaného zaměstnavatelem, ve kterém zaměstnavatel rovněž stanoví splatnost mzdy, termín výplaty mzdy, místo a způsob vyplácení mzdy. Mzda se stanoví s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu ..... (maximálně 150) hodin práce přesčas za kalendářní rok.

12. Výpovědní doba je pro zaměstnance a zaměstnavatele stejná a činí ............... Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, nestanoví-li zákon jinak. Bližší podrobnosti rozvazování pracovního poměru jsou upraveny v zákoníku práce.

13. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty.

14. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen se svými právy a povinnostmi a s pracovními a mzdovými podmínkami.

15. Orgánem

Nahrávám...
Nahrávám...