dnes je 13.7.2024

Input:

Oznámení podle zákona o střetu zájmů

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4 Oznámení podle zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Do 30. 6. mají veřejní funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce předešlého roku. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. do 31. 12. Tohoto roku; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. daného roku.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost. Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení nebo datovou zprávou na ID datové schránky: kq4aawz. Za nedodržení lhůty lze uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Všechny informace včetně příkladů a otázek praxe najdete v metodice Ministerstva spravedlnosti ke stažení zde .

Tématem se blíže zabýváme v kapitole  Vzory k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů .

Kdo je veřejný funkcionář a má tak povinnost podat oznámení o střetu zájmů?

Co zahrnuje průběžné oznámení?

 • Oznámení o činnostech

  1. Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
  2. Společník nebo člen podnikající právnické osoby
  3. Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
  4. Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku
  5. Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
 • Oznámení o majetku

  1. Společné jmění manželů
  2. Spoluvlastnictví
  3. Výlučné vlastnictví
   • Věci nemovité

   • Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená

   • Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem

   • Věci movité

 • Oznámení o příjmech a závazcích

  1. Peněžité příjmy a jiné majetkové výhody
  2. Nesplacené závazky, zejména půjčky a úvěry

Kdy veřejný funkcionář oznámení nepodává?

Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1., popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1.) do dne ukončení výkonu funkce.

Předmětem průběžného oznámení je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Oznamují se vykonávané činnosti, majetek a příjmy nabyté ve výše uvedeném období a závazky podle stavu ke dni 31. 12. daného roku.

Registr veřejnému funkcionáři nabídne a zobrazí druh oznámení, které má aktuálně podat, a to za předpokladu, že učinil všechna oznámení za předchozí období výkonu funkce/funkcí. V opačném případě je možné změnit druh oznámení a formulář dále libovolně editovat.

Pozor!
Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl

Nahrávám...
Nahrávám...