dnes je 23.6.2024

Input:

Oznámení o zahájení řízení vedeného z moci úřední - bez nařízení konání ústního jednání

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.5 Oznámení o zahájení řízení vedeného z moci úřední - bez nařízení konání ústního jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Oznámení o zahájení řízení vedeného z moci úřední (§ 46, 47 SŘ) - bez nařízení konání ústního jednání

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 
Všichni známí účastníci řízení: 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ z moci úřední ve věci ...........................................................

Sdělujeme Vám, že věcně a místně příslušný správní orgán - Městský úřad ............, odbor ............ tímto

zahajuje

z moci úřední řízení ve věci ....................................

Za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti Vás vyzýváme, abyste do ................. dnů ode dne doručení tohoto oznámení využil(-a) svých níže uvedených práv účastníka řízení.

Po ukončení dokazování, před vydáním rozhodnutí ve věci, budete [dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)] vyzván(-a) k uplatnění svého práva vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Poučení:

Jako účastník řízení máte v řízení zejména

PRÁVO:

  • pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 SŘ)

  • pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 SŘ)

  • zvolit

Nahrávám...
Nahrávám...