dnes je 23.4.2024

Input:

Oznámení o zahájení řízení o žádosti - bez nařízení konání ústního jednání

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.2 Oznámení o zahájení řízení o žádosti - bez nařízení konání ústního jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:

 

Účastník řízení (jde-li o řízení na žádost - žadatel) 

Další případný(-í) účastník(-ci) řízení 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

Vzor
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI ve věci ...........................................................

Sdělujeme Vám, že doručením žádosti p. .................. nar. . ...... trvale bytem .................. bylo dne .................... (dnem doručení) zahájeno řízení o žádosti ve věci ...........................................

Za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti Vás vyzýváme, abyste do ................. dnů ode dne doručení tohoto oznámení využil(-a) svých níže uvedených práv účastníka řízení.

Po ukončení dokazování, před vydáním rozhodnutí ve věci, budete [dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád)] vyzván(-a) k uplatnění svého práva vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Poučení:

Jako účastník řízení máte v řízení zejména

PRÁVO:

  • pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 SŘ)

  • pokud jste občan České

Nahrávám...
Nahrávám...