dnes je 13.7.2024

Input:

Oprava chyby v katastrálním operátu

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.6 Oprava chyby v katastrálním operátu

Mgr. Adriana Kvítková

Úprava postupu při opravě chyb v katastrálním operátu je obsažena zejména v ust. § 36 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon”) a v ust. § 44 a 45 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška”).

Jaké chyby opravit lze a jaké nikoliv

Ustanovení § 36 KTZ slouží k opravě chyb, které vznikly:

  1. zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,
  2. nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem.

Na rozdíl od předešlého katastrálního zákona z roku 1992 v novém katastrálním zákoně došlo k vypuštění textu ust. § 8 odst. 2 KTZ z roku 1992 ve znění: „Katastrální úřad opraví chybné údaje katastru, které vznikly nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány, na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést”.

Při vypuštění uvedeného ustanovení zákonodárce vycházel z premisy, že v případě, pokud dojde k opravě listiny, na jejímž základě byl v minulosti proveden zápis určitého údaje do katastru, a tato opravená listina bude doručena příslušnému katastrálnímu úřadu, musí následovat nový zápis. Nově tedy již ve vztahu k opravené listině nejde o úpravu původně provedeného zápisu, ale o zápis nový. Zároveň je však nutné v každém konkrétním případě posoudit, zda tento nový zápis bude moci být vůbec proveden, a to zejména s ohledem na změny, ke kterým mohlo v katastru nemovitostí dojít za dobu, která již uplynula od provedení zápisu původního.

Pojem „zřejmý omyl” žádný předpis nedefinuje. Je vždy nutné posoudit konkrétní případ a konkrétní situaci, obecně se však dovozuje, že zřejmý omyl je taková chyba, která je jasná každému odborníkovi pro danou oblast. Za zřejmý omyl je považován např. chybný přepis údajů z podkladových listin do písemného operátu katastru nemovitostí, chybný zákres do katastrální mapy učiněný v rozporu s měřickými podklady nebo zápis na základě listiny, která zcela zřejmě nic neprokazuje a na jejímž základě zápis nikdy neměl být učiněn. Naproti tomu zřejmým omylem není zápis podle sice nesprávného, ale pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.

V případě, že probíhá řízení o opravě chyby v katastrálním operátu, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb. se v katastru nemovitostí eviduje o této činnosti upozornění.

Na základě čeho se provádí oprava

V souladu s ust. § 44 odst. 2 katastrální vyhlášky platí, že „chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, a to geometrické a polohové určení, číslo parcely, údaj o právu, upozornění, druh pozemku, způsob ochrany nemovitosti, způsob využití nemovitosti, údaj o budově včetně údaje o její dočasnosti, údaj o jednotce, cenový údaj a údaj pro daňové účely, katastrální úřad opraví na základě původního výsledku zeměměřické činnosti nebo listiny, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, a v případě chyby vzniklé zřejmým omylem při obnově katastrálního operátu i na základě výsledků zjišťování hranic .”

Nahrávám...
Nahrávám...