dnes je 13.7.2024

Input:

Návrh soudu dle § 107a OSŘ na vydání usnesení o změně žalobce z důvodu změny vlastnického práva

13.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.3 Návrh soudu dle § 107a OSŘ na vydání usnesení o změně žalobce z důvodu změny vlastnického práva

Mgr. Pavla Krejčí

    Obvodní soud pro Prahu 5 
______________________ 
V Praze dne 15. 9. 2014   

Vzor
Ke spis zn. 9 C 56/2014

Žalobce:    Domy a byty a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, číslo vložky 8956, 
se sídlem Vincentova 30, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČ: 26589956, 
jednající Karlem Nebeským, místopředsedou představenstva, a JUDr. Františkem Kozákem, členem představenstva   
Žalovaný:    František Ohnoutek 
r.č. 550515/5555 
bytem Žlebská 17, Praha 5   

Návrh na rozhodnutí podle § 107a odst. 1 o.s.ř. – návrh na vydání 
usnesení o změně na straně žalobce z důvodu postoupení pohledávky

ve dvojím vyhotovení

Příloha:

Vzor

  • kupní smlouva k bytové jednotce ze dne 15. 7. 2014

  • výpis katastru nemovitostí

  • výpis z obchodního rejstříku navrhovatele a výpis z obchodního rejstříku právního nástupce

  • prohlášení procesního nástupce

Článek 1

Žalobce se podanou žalobou domáhá vyklizení bytové jednotky č. 1519/6, nacházející se v domě č.p. 1519 na pozemku p.č. 5555 v k.ú. Smíchov, obec Praha. Bytovou jednotku žalovaný obýval na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 15. 9. 2010, přičemž žalobce nájemní vztah vypověděl z titulu neplacení nájemného a po uplynutí výpovědní doby podal proti žalovanému tuto žalobu o vyklizení.

Žalobce tímto oznamuje soudu, že dne 15. 7. 2014 uzavřel jako prodávající se společností KAČKA a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, číslo vložky 2359, se sídlem Žerotínova 125/6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 56983245 jako kupující Kupní smlouvu na koupi bytové jednotky č. 1519/6, nacházející se v domě č.p. 1519 na pozemku p.č. 5555 v k.ú. Smíchov, obec Praha, tedy kupní smlouvu týkající se bytové jednotky, u níž se žalobce domáhá jejího vyklizení. Kupní smlouva byla Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu zavkladována dne 1. 9. 2014 s právními účinky vkladu ke dni 5. 8. 2014.

Jelikož po zahájení soudního řízení nastala vkladem vlastnického práva dle výše uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...