dnes je 23.5.2024

Input:

Kupní smlouva na jednotku

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5
Kupní smlouva na jednotku

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru

Kupní smlouva na jednotku

(dále jen "Smlouva“ nebo "Kupní smlouva")

Smluvní strany:

MUDr. Hana Lidová

r. č.: 555204/212

trvale bytem: Dánská 1335/38, Praha 4, PSČ 140 00

/dále jen "strana prodávající"/ na straně jedné

a

manželé

Ing. arch. Jan Tuřín

r. č.: 680725/1004

a

Bc. Adéla Tuřínová

r. č.: 695415/1092

oba bytem: Plíškova 165/94, Poděbrady II, okr. Nymburk, PSČ 290 01

/dále jen "strana kupující"/ na straně druhé

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), tuto

kupní smlouvu

o nabytí vlastnického práva k jednotce:

I.

1. Strana prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví bytovou jednotku č. (čp/č. jednotky) 777/55, která je vymezena v pozemku p.č. 1666, jehož součástí je budova č.p. 777, to vše v k.ú. Jinonice, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen "Jednotka", "Budova" a "Pozemek"). Jednotka v sobě zahrnuje byt umístěný v 3. nadrzemním podlaží Budovy jako prostorově oddělenou část Budovy, který je dále popsán v odstavci 3 tohoto článku a dále též spoluvlatnický podíl na společných částech nemovité věci, mmj. na Pozemku, jehož součástí je Budova, a to o velikosti 23/100.

2. Vlastnické právo strany prodávající k Jednotce a ke spoluvlastnickému podílu na Pozemku, jehož součástí je budova, je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, na listu vlastnictví č. 3163 a 3092 vedených pro k.ú. Jinonice.

3. Byt, který je zahrnut v Jednotce, se sestává z předsíně, komory, koupelny, WC, chodby, tří pokojů a kuchyně. S Jednotkou je spojeno výlučné právo užívání společné části – lodžie, která k bytu přiléhá. Celková podlahová plocha bytu činí 95,57m2.

4. Strana prodávající výslovně prohlašuje, že Jednotka je v jejím výlučném vlastnictví. Prodávající výslovně prohlašuje, že se ve smyslu § 747 NOZ v bytu, který v sobě zahrnuje Jednotka, nenachází domácnost manželů nebo rodiny a tohoto bytu tak není nezbytně třeba k bydlení manželů nebo rodiny.

5. Dále strana prodávající prohlašuje, že na její majetek nebyl prohlášen konkurz, není v úpadku, nebylo proti ní zahájeno insolvenční ani exekuční řízení, nejsou jí známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly a že může bez omezení nakládat se svým majetkem.

II.

Strana prodávající touto Smlouvou odevzdává ze svého výlučného vlastnictví Jednotku spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci, zejména pak na Pozemku, jehož součástí je Budova, a umožňuje straně kupující nabýt vlastnické právo k ní a strana kupující Jednotku včetně jejích součástí a příslušenství a se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci, zejména pak na Pozemku, jehož součástí je Budova, do společného jmění manželů přebírá a nabývá vlastnické právo k ní, a to za kupní cenu uvedenou v článku III. této Smlouvy.

III.

1. Kupní cena za Jednotku se sjednává na částku 1.500.000,-Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) – (dále jen "Kupní cena").

2. Celou Kupní cenu ve výši 1.500.000,-Kč (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých) strana kupující uhradí z vlastních zdrojů nejdéle do 3.7.2019 do advokátní úschovy advokátky Mgr. Jarmily Kožené, ev. č. ČAK 9955, působící ve sdružení Advokátní kancelář Kožená a Krámal, se sídlem Blanická 7, Praha 4 /dále jen ,,schovatel"/. Podrobnosti advokátní úschovy stanoví zvláštní smlouva o úschově.

Kupní cena bude schovatelem uvolněna přímo na účet strany prodávající č. 5555555/0111 vedený u Banka Flora a.s, a to na základě předložení následujícího dokumentu:

  • Návrhu na zahájení vkladového řízení, jímž bude navržen zápis vlastnického práva k Jednotce ve prospěch strany kupující s vyznačeným razítkem podatelny Katastrálního úřadu pro hl. Město Prahu, KP Praha svědčícím o doručení tohoto návrhu

3. Veškeré Smlouvy a návrhy na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí zůstanou po jejich podpisu v úschově u schovatele, který je vydá dle podmínek uvedených v advokátní úschově až poté, co bude na účet advokátní úschovy v plné výši připsána celá Kupní cena. Z advokátní úschovy budou vyhotovení této Kupní smlouvy a návrhy na zahájení vkladového řízení vydány následovně:

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy a dvě vyhotovení návrhu na zahájení vkladového řízení panu Radmilu Řehákovi - Pražské reality s tím, že toto vyhotovení bude jeho prostřednictvím doručeno na podatelnu Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, KP Praha (na jedno vyhotovení návrhu na zahájení vkladového řízení nechá pan Radmil Řehák vyznačit razítko podatelny KÚ pro hl. město Prahu, KP Praha svědčící o jeho doručení)

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy bude zasláno straně kupující

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy bude zasláno straně prodávající

  • jedno vyhotovení Kupní smlouvy zůstává součástí spisu schovatele

4. V případě, že celá Kupní cena nebude na účet úschovy schovatele poukázána v plné výši v termínu do 3.7.2019, vzniká straně prodávající právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč. Následně je strana prodávající oprávněna od této Smlouvy též odstoupit. Pokud by byla na účet schovatele poukázána stranou kupující v uvedeném termínu pouze část Kupní ceny, bude tato částka vrácena straně kupující. V takto nastalých případech vydá schovatel všechna vyhotovení Kupních smluv a návrhů na zahájení vkladového

Nahrávám...
Nahrávám...