dnes je 23.6.2024

Input:

K významu stanoviska Agentury pro ochranu přírody a krajiny ve zjišťovacím řízení

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o posuzování vlivů (zákon č. 100/2001 Sb.) výslovně stanoví, že záměry podle § 3 písm. a) bodu 2 téhož zákona (tzv. naturové záměry) podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

V těchto případech pak k naznačenému screeningu podle § 7 odst. 2 zákona o posuzování vlivů přistupuje v návaznosti na § 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1993 Sb.) též zakotvení povinnosti posouzení, „zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“ Úprava v § 45h a násl. zákona o ochraně přírody a krajiny, jako projev zvýšené ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, představuje určitou nadstavbu ve vztahu k obecnému posuzování vlivů na životní prostředí.

Význam stanoviska orgánu ochrany přírody spočívá zejména v podřazení všech tzv. naturových záměrů procesu posuzování vlivů; jeho další význam pak spočívá v povinnosti oznamovatele zpracovat též varianty řešení v případě, kdy stanovisko orgánu ochrany

Nahrávám...
Nahrávám...