dnes je 13.7.2024

Input:

Dohoda o zrušení věcného břemene užívání

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.15 Dohoda o zrušení věcného břemene užívání

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Vzor
Adriana Slánská

r. č. 725208/0423

trvale bytem Pinociova 733/14, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00

/dále jen „Povinná“/ na straně jedné

a

Jana Sárská

r. č.: 595928/176

trvale bytem: Bretaňská 633/17, Praha 2 –Vinohrady, PSČ 120 00

/dále jen „Oprávněná“/ na straně druhé

uzavírají podle § 1300 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tuto

dohodu o zrušení věcného břemene užívání

(dále jen „Dohoda“)

I.

  1. Oprávněné svědčí na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 29. 12. 2008 (V - 6076/2009-101) - věcné břemeno užívání bytové jednotky (č. p./č. jednotky) č. 2917/5 o velikosti 2+1 nacházející se ve 3. NP budovy č. p. 1916 umístěné na pozemku p. č. 1496, to vše v k. ú. Smíchov, obec Praha, okres Hl. město Praha (dále jen „Věcné břemeno“). K bytové jednotce dále náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č. p. 2917 umístěném na pozemku p. č. 1496 a na pozemku č. p. 1496, to vše v k. ú. Smíchov, obec Praha, okres Hl. město Praha, oba o velikosti id. 5997/111107 k celku.
  2. Věcné břemeno spočívalo v nedělitelném právu Oprávněné užívat jednotku specifikovanou v odst. 1. tohoto čl. po dobu 40 let.
  3. Věcné břemeno a výše uvedená jednotka, blíže popsané výše, jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
Nahrávám...
Nahrávám...