dnes je 13.7.2024

Input:

Dohoda o započtení pohledávek

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.5 Dohoda o započtení pohledávek

Mgr. Martin Doleček, Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Vzor
BTU-AT s.r.o.

se sídlem Praha 10, Jahodová 17

IČ: 354 55 861,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 6115

zastoupená panem Pavlem Krausem, jednatelem

(dále jen „BTU”)

a

Společenství vlastníků jednotek domu Praha 10

se sídlem Krymská 11/1550, 101 00

IČ: 07425893,

zapsaná do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v oddíle S, vložka 1234,

zastoupené Ing. Pavlem Motyčkou, předsedou společenství vlastníků/předsedou výboru společenství vlastníků

(dále jen „SVJ Praha 10”)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Dohodu o započtení pohledávek (dále jen „Dohoda”) následujícího znění.

I.
Pohledávka BTU

Společnost BTU má za SVJ Praha 10 pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 127.000,- Kč, včetně DPH. Uvedená pohledávka vznikla na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností BTU jako prodávajícím a SVJ Praha 10 jako kupujícím dne 12. 6. 2018 a byla vyčíslena fakturou č. 123456 vystavenou společností BTU dne 22. 6. 2018, znějící na uvedenou částku a splatnou dne 10. 7. 2018. Faktura vystavená společností BTU č. 123456 je k této Dohodě přiložena jako její příloha č. 1 a

Nahrávám...
Nahrávám...