dnes je 13.7.2024

Input:

Dohoda o započtení pohledávek - dva vlastníci

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.6 Dohoda o započtení pohledávek – dva vlastníci

Mgr. Pavla Krejčí

Vzor ke stažení zde.

Dohoda o započtení vzájemných pohledávek

Vzor
(dále jen “Dohoda“)

Helena Táborská

nar. 15. 4. 1972

bytem Lutovského 235/4a, Praha 5-Motol, PSČ 150 00,

a

Monika Nejedlá

nar. 7. 8. 1975

bytem Hrindova 1355/11, Praha 4–Krč, PSČ 142 00,

tímto vůči sobě navzájem započítávají své pohledávky, a to následovně:

I.

Paní Helena Táborská má vůči paní Monice Nejedlé na základě Dohody o převodu družstevního podílu uzavřené dne 26. 5. 2018, jejímž předmětem je převod družstevního podílu paní Heleny Táborské v Bytovém družstvu Javorová 17, se sídlem Javorová 447/17, Praha 5, IČ 98222289, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka č. 864, s nímž je spojen nájem družstevního bytu č. 447/5, umístěného v 2. nadzemním podlaží domu č. p. 447, který je postaven na pozemku p. č. st. 542, vše v k. ú. Motol, obec Praha, okres Hlavní město Praha, pohledávku ve výši 1.650.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set padesát tisíc korun českých), a to z titulu jejího práva na uhrazení ceny převodu (dále jen “Cena převodu“).

II.

Paní Monika Nejedlá má vůči paní Heleně Táborské na základě Smlouvy kupní uzavřené dne 26. 5. 2018, jejímž předmětem je převod vlastnického práva paní Moniky Nejedlé k bytové jednotce - bytu č. 1355/206 umístěném ve 13. nadzemním podlaží budovy Krč č.p. 1355, postavené na pozemcích p. č. 2865/97 a p. č. 2865/98, vše v katastrálním území Krč, obec Praha, okres Hlavní město Praha s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku pohledávku ve výši 2.650.000,-

Nahrávám...
Nahrávám...