dnes je 20.6.2024

Input:

Dohoda o skončení nájmu bytu s odstupným

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.8
Dohoda o skončení nájmu bytu s odstupným

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru

Dohoda o ukončení nájmu

Pronajímatel:

IMMO PRAHA s.r.o.

se sídlem Praha 1, Pasterňákova 2/165, 110 00 Praha 1

IČ: 111 11 111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 5555

zastoupená jednatelem Františkem Pasekou

č.ú. 888888880/0800 vedený u České spořitelny a.s.

/dále jen "Pronajímatel"/

a

Nájemce:

František Vávra

nar. 10.11.1980

trvale bytem Praha 1, Pasterňákova 2/165, 110 00 Praha 1

č.ú. 1111111/0100 vedený u Komerční banky a.s.

/dále jen "Nájemce"/

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dohodu o ukončení nájmu bytu (dále jen "Dohoda"):

I.

  1. Pronajímatel je vlastníkem domu č.p. 165, který je součástí pozemku p.č. 266, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město (dále jen "Dům").
  2. Nájemce a Pronajímatel uzavřeli dne 10.1.2010 smlouvu u nájmu bytu, na jejímž základě Nájemce užívá byt č. 17, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, nacházející se ve 4. nadzemním podlaží Domu (dále jen "Byt"). Nájem Bytu je sjednán na dobu neurčitou.

II.

  1. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na ukončení Nájmu Bytu ke dni 30.11.2021 (dále jen "Den ukončení nájmu"). Nájemce je povinen ke Dni ukončení nájmu Byt vyklidit a odevzdat Pronajímateli klíče od Bytu.
  2. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Dohody neeviduje žádné nedoplatky na nájemném a na úhradě služeb související s užíváním Bytu.
  3. Vyúčtování služeb za rok 2021 bude Nájemci zasláno nejpozději do 31.5.2022, když Nájemce žádá Pronajímatele,
Nahrávám...
Nahrávám...