dnes je 20.6.2024

Input:

Dohoda o provedení práce - domovník a údržbář

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.0.4
Dohoda o provedení práce – domovník a údržbář

JUDr. Alena Čechtická, Ph. D.

Vzor ke stažení najdete zde.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

(dále jen "Dohoda")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ust. § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ("zákoník práce") mezi

Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 111 a 112, Praha 10

se sídlem Jabloňová 111, Zahradní město, 106 00 Praha 10

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 1212,

IČ: 23456789

zastoupeným panem Jiřím Janečkem, předsedou výboru a panem Aloisem Vomáčkou, členem výboru

na straně jedné

(dále jen "zaměstnavatel")

a

panem Janem Novákem

dat. nar. 114.11.2000, bytem Polní 33, 170 00 Praha 7

na straně druhé

(dále jen "zaměstnanec")

následovně:

 1. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele tuto práci (pracovní úkol): domovník-údržbář
 2. V rámci pracovního úkolu sjednaného pod bodem 1) bude zaměstnanec vykonávat následující činnosti v domech č. 111 a 112, Praha 10:
  1. Provádění pravidelných obchůzek, obhlídek a kontrol stavu obou výše uvedených domů včetně příslušných technických zařízení, a to v následující formě a rozsahu:
   • - kontrola vnitřních částí domů za účelem průběžného prověřování čistoty chodeb a společných vnitřních prostor, kočárkáren, sklepních chodeb, místností pro údržbu a úklid a podzemních garáží;
   • - kontrola funkčnosti osvětlení chodeb a schodišť;
   • - kontrola stavu podzemních garáží, funkčnosti osvětlení garáží a sklepů;
   • - kontrola stavu venkovních prostor obou domů, venkovních parkovacích ploch, fasád domů a funkčnosti svodů dešťové vody (chrliče, žlaby, okapové svody apod.);
   • - kontrola správné funkčnosti systému centrálního zamykání vchodových dveří do obou domů a správné funkce automatického zavírání dveří "brano";
   • - zajištění předávání náhradních klíčů, čipů od vjezdu do garáží a parkovacích karet objednaných vlastníky bytových jednotek v předmětných domech;
   • - kontrola technických zařízení v objektu, zejména sledování funkčnosti zařízení pro přívod a distribuci teplé užitkové vody, studené vody, tepla, elektrické energie a protipožární signalizace;
  2. Provádění drobné údržby, a to v následující formě a rozsahu:
   • - zajišťování drobných oprav obou domů, zejména drobných oprav funkčnosti osvětlení, dveří, zámků, malby apod., to vše v návaznosti na zjištění získaná při provádění prohlídek a kontrol uvedených shora pod písm. a);
   • - udržování čistoty a pořádku v technických místnostech a ve společných venkovních prostorách obou domů;
   • - zajištění péče o vysázenou zeleň, odklízení spadaného listí;
   • - bezodkladné odklízení sněhu z pochozích ploch venkovních společných prostor obou domů v případě vzniku takové potřeby;
   • - neprodlené informování některého z členů výboru zaměstnavatele o případném zjištění havárie vody, plynu, elektřiny či tepla, požáru či jakékoli jiné naléhavé události obdobného charakteru v předmětných domech, nebo o případném zjištění potřeby opravy většího rozsahu či potřeby zajištění specializovaného odborníka za účelem odstranění vzniklé závady či poruchy
  3. Provádění písemných záznamů o provedených kontrolách technického zařízení a písemných záznamů o zjištění a odstranění závad obsahujících tyto předepsané náležitosti:
   • - Zápis o provedené kontrole: datum provedení kontroly, rozsah kontroly, výsledek kontroly a podpis zaměstnance;
   • - Zápis o zjištění a odstranění závad: datum zjištění závady, popis zjištěné závady, způsob odstranění závady, datum odstranění závady a podpis zaměstnance; v případě, že závadu odstranila jiná osoba než zaměstnanec (např. specializovaný odborník), musí záznam obsahovat i údaje o této třetí osobě.

II.

 1. Zaměstnanec bude vykonávat sjednaný pracovní úkol v následujícím místě: Jabloňová č.p. 111 a 112, Praha 10. K výkonu sjednaných činností je zaměstnanec oprávněn využívat vyčleněné prostory v přízemí domu č.p. 111.
 2. Zaměstnanec začne vykonávat sjednaný pracovní úkol od 01.04.2024.
 3. Zaměstnanec bude vykonávat sjednané činnosti nejméně dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek v rozsahu 6 hodin týdně. Přesné rozvržení pracovní doby do jednotlivých dnů předchozí věty přizpůsobí zaměstnanec vždy aktuálním provozním potřebám v obou domech (např. dle počtu hlášených závad apod.). Zaměstnanec je povinen vykonávat práci vždy v dopoledních hodinách (tj. v rozmezí od 06.00 hod do 12.00 hod). Mimo pracovní dobu uvedenou shora je zaměstnanec povinen vykonávat práci na základě pokynu zaměstnavatele nebo dohody s ním v případě, kdy vyvstane taková potřeba z důvodu nutnosti neodkladného řešení mimořádných událostí – např. havárie vody, plynu, elektřiny či topení v domě, požár, uvolnění velkého množství sněhu ze střechy atd.
 4. Zaměstnanec je povinen zaslat zaměstnavateli každé
Nahrávám...
Nahrávám...