dnes je 20.5.2024

Input:

Darovací smlouva a smlouva o zřízení požívání a zákazu zatížení a zcizení

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.11
Darovací smlouva a smlouva o zřízení požívání a zákazu zatížení a zcizení

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Darovací smlouva

a

smlouva o zřízení služebnosti požívání

a

zákazu zatížení a zcizení

/dále jen ,,Smlouva"/

Smluvní strany:

Manželé:

Michal Festr

r.č. 491010/170

bytem: Okružní 8/163, 160 00 Praha 6

Jarmila Festr

r.č. 556512/777

bytem: Okružní 8/163, 160 00 Praha 6

na straně jedné /dále jen jako "Dárci" /

a

MUDr. Štěpán Festr

r.č. 791212/0070

bytem: Okružní 8/163, 160 00 Praha 6

Bc. Ivana Festr

r.č. 815710/0440

bytem: Okružní 8/163, 160 00 Praha 6

oba na straně druhé /dále jen jako "Obdarovaní" /

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1285 a násl., § 1761 a násl., § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto 

darovací smlouvu a

smlouvu o zřízení služebnosti požívání a zákazu zatížení a zcizení

Článek 1.

 1. Dárci prohlašuje, že mají ve svém společném jmění manželů následující nemovitosti:
  • - pozemek p.č. 333 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 234 m2, jehož součástí je budova Vokovice č. p. 111, rod. dům (dále jen "Dům"),
  • - pozemek p.č. 444 (zahrada) o výměře 311 m2 (dále jen "Zahrada")

vše v katastrálním území Vokovice, obec Praha, okres Hl. město Praha (dále jen "Nemovitosti")

 1. Vlastnické právo Dárců k Nemovitostem je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 111, pro k.ú. Vokovice, obec Praha, okres Hl. město Praha.

Článek 2.

Dárci touto Smlouvou ze svého vlastnictví bezplatně převádí vlastnické právo k Nemovitostem spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, Obdarovaným, svému synovi MUDr. Štěpánu Festrovi a dceři Bc. Ivaně Festr, a Obdarovaní Nemovitosti se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím od Dárců, svých rodičů, s díky do svého vlastnictví jako dar přijímají, když každý z nich se stane vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši ½ na Nemovitostech.

Článek 3.

 1. S ohledem na zabezpečení práv Dárců se smluvní strany dohodly na tom, že se ve prospěch Dárců zřizuje k Nemovitostem služebnost doživotního a bezplatného požívacího práva dle 1285 a násl. NOZ(dále jen "Služebnost požívání"), a to následovně:
  1. Služebnost požívání se ve prospěch Dárců zřizuje jako doživotní.
  2. Služebnost se zřizuje bezplatně a Dárci jsou ze Služebnosti požívání oprávněni a povinni jako společní poživatelé. Pro případ smrti jednoho z nich svědčí Služebnost požívání k Nemovitosti jako celku druhému až do jeho smrti.
  3. Dárci jsou na základě Služebnosti požívání oprávněni užívat celé Nemovitosti, a to mmj. i za účelem bydlení Dárců, brát z nich plody a užitky, zejména též výnos z případného nájmu apod. Dárci mají též právo na mimořádný výnos Nemovitostí.
  4. Dárci jsou povinni udržovat Nemovitosti ve stavu, v jakém se nacházejí a hradí náklady spojené s běžným užíváním a obvyklé udržovací náklady na Nemovitostech, a to včetně jejich obnovy a obvyklého pojištění proti škodám.
  5. Obdarovaní nejsou oprávněni na Nemovitostech provádět jakékoliv práce bez souhlasu Dárců.
 2. Dárci právo odpovídající Služebnosti požívání přijímají a Obdarovaní výslovně prohlašují, že se zřízením Služebnosti požívání souhlasí a jsou povinni tato práva Dárců po celou dobu jejich trvání strpět.
 3. Služebnost požívání se sjednává jako právo
Nahrávám...
Nahrávám...