dnes je 5.3.2024

Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

16.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 186/2023 do částky 204/2023)

Částka 186 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 27. prosince 2023

Vyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) ZP činí 4,50 Kč (tato paušální částka se poskytuje za započatou hodinu práce).

Účinnost od 1. ledna 2024

Vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Novela vyhlášky například stanoví, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 ZP činí u osobních silničních motorových vozidel (nejméně) 5,60 Kč.

Účinnost od 1. ledna 2024

Částka 188 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 27. prosince 2023

Zákon č. 407/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela zákona o státní sociální podpoře například stanoví, že držitel poštovní licence může vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností:

  • přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání příslušné krajské pobočce Úřadu práce,

  • poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.

K uzavření veřejnoprávní smlouvy není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu. Spory z veřejnoprávní smlouvy řeší ministr práce a sociálních věcí (výše uvedené nově platí i v případě novely zákona o pomoci v hmotné nouzi).

Výše rodičovského příspěvku se zvýšila z dosavadní částky 300 000 Kč na částku 350 000 Kč. Povinnost orgánu státní sociální podpory dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí, bude-li rozhodnutí vydáváno pouze na základě podkladů, které orgánu státní sociální podpory předložil tento účastník řízení nebo osoba s ním společně posuzovaná, nebo údajů, které jsou vedeny v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí.

Účinnost od 28. prosince 2023 (s výjimkami)

Zákon č. 408/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o zaměstnanosti například stanoví, že pro účely tohoto zákona se rozumí nelegální prací práce, která má znaky závislé práce podle § 2 odst. 1 ZP a je konána

  1. fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah; to neplatí, pokud výkon této práce mimo pracovněprávní vztah umožňují jiné právní předpisy,
  2. cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. c) ZP, nebo
  3. cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno.

Pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.

Krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence volných pracovních míst oznámené volné pracovní místo po 6 měsících ode dne jeho oznámení zaměstnavatelem. To neplatí u pracovního místa, u něhož je vedeno řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo povolení k zaměstnání cizince, a to až do doby ukončení správního řízení. Krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence volných pracovních míst oznámené volné pracovní místo, pokud zaměstnavatel neposkytne krajské pobočce Úřadu práce součinnost k obsazení tohoto oznámeného volného pracovního místa.

Podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je, že žádající osobě, odpovědnému zástupci žádající právnické osoby, osobě, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupci právnické osoby v tomto statutárním orgánu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Uvedená podmínka platí také pro odpovědného zástupce, osobu, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupcem právnické osoby v tomto statutárním orgánu, jestliže byli odpovědným zástupcem, členem statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby ve statutárním orgánu u jiné právnické osoby v době, kdy byl touto právnickou osobou spáchán takový přestupek. Podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je bezdlužnost žádající osoby, a to již při podání žádosti. Osoba, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, musí být bezdlužná po celou dobu trvání platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání. Bezdlužnost ověřuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, přičemž v době platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání tak činí nejméně jednou za 6 měsíců.

Účinnost od 1. ledna 2024 (s výjimkami)

Částka 190 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. prosince 2023

Zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o matrikách, jménu a příjmení například stanoví, že matrika se souběžně vede v listinné podobě v matričních knihách a elektronické podobě v matričním informačním systému. Matriční informační systém je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. V matričním informačním systému jsou vedeny údaje zapisované do matričních knih podle tohoto zákona. V matričním informačním systému jsou dále vedeny evidence prohlášení o určení otcovství; evidence osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku; evidence vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství; evidence matričních tiskopisů; seznam odborně doložených jmen a evidence dokladů vydaných v elektronické podobě.

Po uzavření zápisu v matriční knize uzavře matrikář zápis matriční události nebo matriční skutečnosti anebo dodatečný zápis, změnu nebo opravu v matričním informačním systému. Pokud není matriční událost dosud zapsána v matričním informačním systému, matrikář ji zapíše do matričního informačního systému bezodkladně po provedení zápisu matriční skutečnosti do matriční knihy nebo po přijetí žádosti o vydání matričního dokladu, doslovného výpisu z matriční knihy nebo potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, týkajících se této matriční události. Zápis do matričního informačního systému se provede také na základě žádosti fyzické osoby, které se zápis v matriční knize týká, nebo člena její rodiny. Zápis do matričního informačního systému se provede včetně dodatečných zápisů, dodatečných záznamů, změn a oprav. Zápis do matričního informačního systému se neprovede v případě zápisu v matriční knize, která již byla předána k archivaci.

Účinnost od 1. ledna 2024 (s výjimkami)

Částka 192 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. prosince 2023

Zákon č. 418/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, OZř), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o obcích například vypouští z označení dobrovolného svazků obcí slovo "dobrovolný". Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík; jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Návrh změn údajů zapisovaných do rejstříku svazků obcí podává svazek obcí do jednoho měsíce ode dne, kdy změna nastala.

Novela zákona o obcích zakotvuje institut společenství obcí, což je svazek obcí, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. Předmětem činnosti společenství obcí je vedle činností svazku obcí podle § 50 odst. 1 OZř zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Za tímto účelem společenství obcí zpracovává strategii rozvoje společenství obcí. Strategii rozvoje společenství obcí schvaluje shromáždění starostů třípětinovou většinou všech svých členů. Postavení společenství obcí může nabýt svazek obcí, jehož členy je alespoň 15 obcí, nebo jsou alespoň tři pětiny všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže do tohoto správního obvodu náleží méně než 25 obcí. Členy společenství obcí mohou být pouze obce nacházející se ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Obec může být členem pouze jednoho společenství obcí. Svazek obcí nabývá postavení společenství obcí dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o přiznání postavení společenství obcí. Krajský úřad přizná svazku obcí postavení společenství obcí, jsou-li splněny

Nahrávám...
Nahrávám...