dnes je 30.9.2023

Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 115/2023 do částky 124/2023)

Částka 115 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 25. srpna 2023

Zákon č. 250/2023 Sb., o veřejných dražbách

Tento zákon stanoví pravidla pro provádění veřejné dražby, zvláštní pravidla pro provádění nucené dražby a výkon státní správy ve věcech veřejných dražeb. Veřejnou dražbou je dražba, při které se dražebník obrací na předem neurčený okruh osob na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek za účelem uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě s osobou, která za určených podmínek podá nejlepší nabídku. Dražebníkem je ten, kdo jako podnikatel provádí veřejnou dražbu. Dražebníkem je také

  • organizační složka státu nebo státní organizace, pokud provádí veřejnou dražbu majetku státu nebo jiného majetku, s nímž je oprávněna nakládat,

  • územní samosprávný celek, pokud provádí veřejnou dražbu svého majetku nebo jiného majetku, s nímž je oprávněn nakládat; územním samosprávným celkem se pro účely tohoto zákona rozumí i městská část hlavního města Prahy.

Centrální evidence veřejných dražeb je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Centrální evidence veřejných dražeb je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Náklady na provedení veřejné dražby nese dražebník, není-li ujednáno jinak. Dražebník může po zájemci o účast ve veřejné dražbě žádat poskytnutí dražební jistoty k zajištění zaplacení ceny dosažené vydražením, nákladů veřejné dražby a odměny dražebníka. Dražební jistota může činit nejvýše 30 % z vyvolávací ceny, nesmí však překročit 3 000 000 Kč. Zájemce o účast ve veřejné dražbě se stává účastníkem veřejné dražby okamžikem zápisu do seznamu účastníků veřejné dražby. Dražebník vyhlásí konání veřejné dražby uveřejněním dražební vyhlášky. Veřejná dražba je přístupná veřejnosti. Přístup do prostor, v nichž bude probíhat veřejná dražba, musí být umožněn bezplatně a v dostatečném časovém předstihu před zahájením veřejné dražby. Veřejná dražba musí probíhat v českém jazyce. Při licitaci prováděné anglickým způsobem musí být první nabídka podána alespoň ve výši vyvolávací ceny a každá další nabídka musí být vyšší alespoň o minimální příhoz (minimální příhoz nesmí přesáhnout 5 % vyvolávací ceny). Dražebník udělí příklep účastníkovi veřejné dražby, který podal nejvyšší nabídku. Při licitaci prováděné holandským způsobem dražebník postupně snižuje vyvolávací cenu a udělí příklep účastníkovi veřejné dražby, který jako první podá nabídku ve výši aktuální vyvolávací ceny.

Účinnost od 1. ledna 2025

Zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona o místních poplatcích, která zasahuje zejména do procesních ustanovení tohoto zákona, například stanovuje,

Nahrávám...
Nahrávám...