dnes je 25.4.2024

Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (dále jen "Sbírka zákonů") – od částky 1/2024 do částky 66/2024

Částka 1 Sbírky zákonů, která byla zpřístupněna dne 5. ledna 2024

Zákon č. 1/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona (zavádějící tzv. eDoklady – první a zatím jedinou mobilní aplikací je občanský průkaz) například stanoví, že digitálním stejnopisem průkazu je výpis z informačního systému veřejné správy o průkazu a jeho obsahu. Vyžaduje-li (nebo umožňuje-li) právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti předložením průkazu, který je veřejnou listinou, lze totožnost nebo jinou skutečnost prokázat digitálním stejnopisem průkazu; to neplatí, je-li průkaz vydáván v elektronické podobě. Prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti digitálním stejnopisem průkazu je povinen umožnit orgán veřejné moci. Prokázání totožnosti digitálním stejnopisem průkazu je povinna umožnit osoba, které právní předpis ukládá povinnost ověřit totožnost předložením průkazu, který je veřejnou listinou. Digitální stejnopis průkazu je oprávněna užít pouze osoba, která je držitelem průkazu. Osoba, která je oprávněna užít digitální stejnopis průkazu (dále jen "prokazující"), prokazuje totožnost nebo jinou skutečnost digitálním stejnopisem průkazu prostřednictvím mobilní aplikace pro prokazování. Ten, vůči komu lze prokázat totožnost nebo jinou skutečnost digitálním stejnopisem průkazu (dále jen "ověřující"), zobrazuje digitální stejnopis průkazu prostřednictvím elektronické aplikace pro ověřování. Totožnost nebo jinou skutečnost lze digitálním stejnopisem průkazu prokázat pouze za současné fyzické přítomnosti prokazujícího a ověřujícího nebo fyzické osoby, která je oprávněna za ověřujícího jednat. Digitální stejnopis průkazu obsahuje údaje, které jsou v průkazu uvedeny v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem, a údaje o průkazu potřebné k prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti. Poskytovatel elektronické aplikace pro ověřování umožní předání údajů obsažených v digitálním stejnopisu průkazu a údajů o digitálním stejnopisu průkazu ověřujícímu v elektronické podobě.

Účinnost od 20. ledna 2024 (s výjimkami)

Částka 2 Sbírky zákonů, která byla zpřístupněna dne 9. ledna 2024

Sdělení Ministerstva vnitra č. 2/2024 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 22. června 2024 dodatečné volby do Zastupitelstva obce Brodec (okres Louny).

Částka 19 Sbírky zákonů, která byla zpřístupněna dne 2. února 2024

Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2023, sp. zn. Pl. ÚS 27/22, o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (publikovaný pod č. 19/2024 Sb.)

Ústavní soud rozhodl, že se výše uvedené ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Právní věty nálezu:

I. Limity činnosti územní samosprávy podle čl. 104 odst. 1 a 3 Ústavy České republiky ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod představují mimo jiné kogentní ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, upravující jednotlivé základní parametry místních poplatků.

II. Upraví-li obec obecně závaznou vyhláškou úlevu na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro zde přihlášené osoby (s trvalým pobytem na jejím území), kterou narušuje základní parametry tohoto poplatku stanovené týmž kogentním ustanovením zákona o místních poplatcích, dochází k porušení těchto kogentních ustanovení. Modifikuje-li obec výši poplatku podle kritéria trvalého pobytu, aniž tak činí z legitimního věcného důvodu a přiměřeně, nelze porušení kogentních ustanovení akceptovat jako ústavně chráněný projev práva na samosprávu a obec se ocitá mimo meze působnosti svěřené jejímu zastupitelstvu podle čl. 104 odst. 1 a 3 Ústavy ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny.

Částka 25 Sbírky zákonů, která byla zpřístupněna dne 9. února 2024

Sdělení Ministerstva vnitra č. 25/2024 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra vyhlásil na den 22. června 2024 nové volby do Zastupitelstva obce Buková (okres Plzeň-jih), Dlouhý Újezd (okres Tachov), Plchov (okres Kladno) a Stožec (okres Prachatice).

Částka 30 Sbírky zákonů, která byla zpřístupněna dne 13. února 2024

Zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  • pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti"),

  • pojištění kryjící nebezpečí vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou provozem vozidel při účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo organizované motoristické soutěži,

  • právní postavení, organizaci a předmět činnosti České kanceláře pojistitelů (dále jen "Kancelář"),

  • účel tvorby, způsob financování a poskytování plnění z fondů spravovaných Kanceláří a

  • některá pravidla výkonu dohledu v oblasti provozování pojištění odpovědnosti.

Povinnost pojištění odpovědnosti se nevztahuje například k provozu vozidel obce provozovaných jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce.

Účinnost od 1. dubna 2024 (s výjimkami)

Částka 36 Sbírky zákonů, která byla zpřístupněna dne 22. února 2024

Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2024, sp. zn. Pl. ÚS 30/23, o návrhu skupiny poslanců na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (publikovaný pod č. 36/2024 Sb.)

Ústavní soud výše uvedený návrh ve věci valorizace důchodů zamítnul.

Ústavní soud se zabýval procesem přijetí napadené úpravy a shledal, že vyhlášení stavu legislativní nouze nebylo protiústavní. Tento stav lze vyhlásit jen za mimořádných okolností, které reálně a bezprostředně hrozí. Takovými okolnostmi však mohou být nejen přírodní katastrofy, epidemie, válka apod., ale může jít i o "šokové" narušení hospodářské či finanční situace státu, jako tomu bylo v tomto případě. Značnou hospodářskou škodou je totiž i zásadní zhoršení stavu veřejných financí, se kterým se stát není schopen vypořádat běžnými prostředky, jako jsou rozpočtové škrty nebo využití rezerv. 

Obstálo rovněž omezení parlamentní diskuse o návrhu zákona. Bylo totiž prokázáno, že se opozice mohla k návrhu zákona dostatečně vyjádřit. Parlamentní opozici náleží jisté právo oddalovat či blokovat rozhodnutí přijímané většinou k dosažení jejích politických cílů. Zneužívání těchto práv však nemá vést ke znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou. Ústavní soud proto neposkytuje politické menšině ochranu tam, kde svých práv podle jednacího řádu využívá k jinému účelu, než pro který do něj byla zakotvena. 

Snížením valorizace penzí se zákonodárce nedopustil ani nepřípustné retroaktivity (zpětné působnosti) zákona. Ke snížení mimořádné valorizace přistoupil ještě před vznikem právního nároku příjemců důchodů. Samotné určení měsíce, od něhož se odvozuje následně stanovené mimořádné zvýšení důchodů, totiž ještě nepředstavuje vznik právního nároku na jeho výplatu. Tento nárok vzniká teprve splatností konkrétní dávky (v daném případě až v červnu 2023).

Ústavní soud připustil, že napadená zákonná úprava zasáhla do legitimního očekávání příjemců důchodů. Zákonodárce však změnil právní úpravu ještě předtím, než

Nahrávám...
Nahrávám...