dnes je 23.6.2024

Input:

89/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

č. 89/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 1c odst. 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona č. 450/2020 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb. a nařízení vlády č. 458/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene b) slovo „nebo” zrušuje.
2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  investiční akci v centru pro tvorbu softwaru, datovém centru nebo centru sdílených služeb, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.”.
3. V § 3 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek1” nahrazují slovy „celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce v kalendářním roce je”.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
4. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 1 se text „1 %” nahrazuje textem „2 %” a za slovo „vzděláním4” se vkládají slova „dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 10 % nebo podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4”.
5. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 2 se text „2 %” nahrazuje textem „3 %”.
6. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo „mzdou” vkládají slova „v kraji” a věta poslední se nahrazuje větou „Celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce se zjišťuje na počet zaměstnanců v místě realizace investiční akce přepočtený na počet zaměstnanců se stanovenou týdenní pracovní dobou6.”.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
7. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4)  Podmínka podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije, pokud
a)  má být celá investiční akce realizována v okrese uvedeném v odstavci 2 písm. a),
b)  má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční
Nahrávám...
Nahrávám...