dnes je 23.7.2024

Input:

88/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

č. 88/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultury
ze dne 21. února 2002
k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Ministerstvo kultury stanoví podle § 22 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen „zákon”) a k provedení § 14 odst. 6 a § 16 odst. 7 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu a určuje, kteří provozovatelé knihoven jsou povinni předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc. Vyhláška dále stanoví podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu.
§ 2
Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu
(1)  Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu se podává v písemné, popřípadě elektronické formě a obsahuje
a)  údaje umožňující identifikaci knihovního dokumentu, např. název, označení autora, označení vydavatele, místo, pořadí a rok vydání, číslo knihovního dokumentu v mezinárodních registračních systémech,
b)  údaje umožňující identifikaci žádající knihovny, například její název a adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu,
c)  údaje umožňující identifikaci dožádané knihovny,
d)  požadavky na způsob zprostředkování knihovního dokumentu,
e)  lhůtu, ve které má být žádost vyřízena.
(2)  Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu, který nemá charakter tiskoviny, obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 rovněž technickou specifikaci knihovního dokumentu.
§ 3
Určení provozovatelů knihoven k zajištění mezinárodní meziknihovní služby
(1)  Povinnost předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, případně poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc má provozovatel
a)  Národní knihovny České republiky,
b)  Státní technické knihovny,
c)  Knihovny Akademie věd České republiky,
d)  Moravské zemské knihovny v Brně,
e)  Vědecké knihovny v Olomouci,
f)  Národní lékařské knihovny.
(2)  Žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám se předávají a o metodickou pomoc se žádá prostřednictvím knihoven uvedených v odstavci 1.
Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu
§ 4
(1)  Provozovatel knihovny v rámci evidence knihovního fondu vede
a)  přírůstkový seznam, do kterého se zaznamenávají všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny, a
b)  seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů.
(2)  Přírůstkový seznam a seznam úbytků lze vést formou několika dílčích
Nahrávám...
Nahrávám...