dnes je 21.4.2024

Input:

87/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

č. 87/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí:
Čl. I
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní”.
2. V § 13 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; je-li součástí této nemovitosti budova, pak i údaje o této budově”.
3. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, se na základě jeho požadavku eviduje údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor (dále jen „titul”).”.
4. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „včetně údajů o geometrickém plánu, kterým byl vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku”.
5. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „předkupního práva,” vkládají slova „výhrady vlastnického práva,”, za slovy „lepšího kupce” se čárka nahrazuje slovem „a” a slova „a ujednání o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou” se zrušují.
6. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „výhrady vlastnického práva,” zrušují.
7. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do Rejstříku zástav nebo vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením obchodního závodu (dále jen „závod”), ke kterému nemovitost náleží, eviduje se jako údaj o pořadí doba zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav. Přibyla-li k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva vzniklého zastavením závodu doba vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.”.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
8. V § 21 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „a” nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena i) až k), která znějí:
„i) podané dovolání nebo ústavní stížnost ve věci, o které se zapisuje poznámka spornosti nebo poznámka podle § 23 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona,
j) podanou žalobu proti rozhodnutí o opravě chyby nebo rozhodnutí o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu nebo podanou kasační stížnost ve věci opravy chyby nebo ve věci námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu,
k) skutečnost, že pozemek se nachází v dobývacím prostoru, a”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno l).
9. V § 23 se odstavce 3 až 5 zrušují.
10. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:
„(1) Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky nemovitosti s vymezenými jednotkami (dále jen „list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví”) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu
Nahrávám...
Nahrávám...