dnes je 27.5.2024

Input:

74/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

č. 74/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2013,
kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 22 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, k provedení § 2 písm. d) a e), § 9 a § 16 odst. 6 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, se mění takto:
1. V § 3 písmeno b) zní:
„b) v oblastech technických věd a technologií nebo přírodních věd ve studijních oborech, které se týkají nakládání s biologickými agens a toxiny,”.
2. V § 3 písm. c) se za slovo „farmacie” vkládají slova „nebo toxikologie”.
3. V § 3 písm. d) se za slovo „rostlinolékařství” vkládají slova „nebo zemědělství” a slovo „jeho” se nahrazuje slovem „jejich”.
4. V § 4 větě první se slova „určený zaměstnanec” nahrazují slovy „určená osoba”, slovo „který” se nahrazuje slovem „která” a slovo „zapsaný” se nahrazuje slovem „zapsána”.
5. V § 5 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slovo „zaměstnance” nahrazuje slovem „osoby”, slovo „který” se nahrazuje slovem „která” a slovo „určen” se nahrazuje slovem „určena”.
6. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Chybné údaje se opravují tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a každá oprava je podepsána osobou určenou pro vedení evidence, která k podpisu připojí datum provedení opravy.”.
7. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Deklarace jsou Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost předávány v elektronické formě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, pokud není deklarace doručena prostřednictvím datové schránky, nebo v listinné formě s podpisem statutárního orgánu a současně v elektronické formě.”.
8. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů (§ 2 písm. d) zákona)
1. Lidské patogeny a původci zoonóz
1.1 Viry
1. virus Andes;
2. virus Dengue;
3. virus Ebola;
4. virus Hantaan;
5. virus horečky údolí Rift (Rift Valley fever virus);
6. virus Chikungunya;
7. virus japonské encefalitidy (Japanese encephalitis virus);
8. virus Junín;
9. virus krymsko-konžské hemoragické horečky (Crimean-Congo haemorrhagic fever virus);
10. virus Lassa;
11. virus Lujo;
12. virus lymfocytární choriomeningitidy;
13. virus Machupo;
14. virus Marburg;
15. virus opičích neštovic (Monkeypox virus);
16. virus pravých neštovic (Variolavirus);
17. virus Sin Nombre;
18. virus venezuelské koňské encefalomyelitidy (Venezuelan equine
Nahrávám...
Nahrávám...