dnes je 21.7.2024

Input:

71/1994 Sb., Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 71/1994 Sb., Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 23. března 1994
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 49/1994/2 Sb.
 
 
122/2000 Sb.
(k 12.5.2000)
mění § 1 odst. 2
80/2004 Sb.
(k 25.2.2004)
mění 22 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 8a odst. 6
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 5a
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 1, § 7, § 7a a § 7b
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 a § 8a
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 5a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty
§ 1
(1)  Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 tohoto zákona.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek,1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi,2) archiválií,3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do celního režimu dočasného použití.
§ 2
(1)  Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen „osvědčení”). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.
(2)  Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen „vlastník”), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen „odborná organizace”), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo”). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(3)  Vlastník může na základě plné moci3a) pověřit třetí osobu vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty.
(4)  Osvědčení k vývozu na dobu určitou se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů.3b)
(5)  Osvědčení k trvalému vývozu se vydá, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů,3b) nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu,1) ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
§ 3
(1)  Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu, kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D.
(2)  Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.
§ 4
(1)  Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k tomuto zákonu, předkládá vlastník odborné organizaci ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D.
(2)  Žádost podle odstavce 1 se předkládá oborově a místně příslušné odborné organizaci podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, předloží se žádost místně příslušné odborné organizaci podle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Nelze-li místní
Nahrávám...
Nahrávám...