dnes je 21.6.2024

Input:

56/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 56/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4)  Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení spisovny (dále jen „koncese k vedení spisovny”), jde-li o dokumenty, ke kterým mají tuto povinnost veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich právní nástupci a které byly veřejnoprávními původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné správy.”.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
2. V § 18a odst. 2 větě první se slova „zřizovatele soukromého archivu” nahrazují slovy „archivu, popřípadě zřizovatele archivu,”.
3. V § 46 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a)  kontroluje výkon spisové služby u
1.  organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek,
2.  státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,
3.  veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,
4.  právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem,
b)  provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1.  původců uvedených v písmenu a),
2.  původců uvedených v písmenu c), kteří si zřídili soukromý archiv,
3.  původců uvedených v § 49 odst. 1 písm. c) bodech 13 až 15, kteří si zřídili soukromý archiv,
4.  vrcholných nebo obdobných orgánů původců uvedených v písmenu c), kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,
c)  provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných nebo obdobných orgánů
1.  politických stran,
2.  politických hnutí,
3.  spolků,
4.  odborových organizací,
5.  organizací zaměstnavatelů,
6.  profesních komor,
7.  církví,
8.  náboženských společností,
9.  nadací,
10.  nadačních fondů,
11.  ústavů,
12.  obecně prospěšných společností,”.
4. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  místem, kde se nachází provozovna, ve které se vykonává koncesovaná živnost vedení spisovny, jde-li o výkon působnosti podle § 49 odst. 1 písm. r) nebo s).”.
5. V § 49 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a)  kontroluje výkon spisové služby u
1.  organizačních
Nahrávám...
Nahrávám...