dnes je 13.7.2024

Input:

383/2012 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění účinném k 10.4.2024

č. 383/2012 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění účinném k 10.4.2024
ZÁKON
ze dne 24. října 2012
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
257/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části páté
1/2020 Sb.
(k 3.1.2020)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 9, § 10, § 13. § 18, § 25 a přílohu č. 1; vkládá § 6a
1/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 2, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 26; ruší § 16 a přílohy č. 2 a 3
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 28
80/2024 Sb.
(k 10.4.2024)
mění § 9 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a v souladu s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu3) (dále jen „Úmluva”) a Pařížskou dohodou27) upravuje
a)  práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenka”),
b)  postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách,
c)  postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi,
d)  podmínky hospodaření s povolenkami,
e)  působnost orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
f)  sankce za porušení uložených povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zařízením stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo s nimi přímo související činnosti, které mají technickou spojitost s činnostmi provozovanými na daném místě a které mohou mít vliv na emise; za zařízení se nepovažují stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a postupů,
b)  skleníkovým plynem oxid uhličitý, methan, oxid dusný, chlorfluorderiváty uhlovodíků, perfluorované deriváty uhlovodíků, hexafluorid sírový a jiné plynné složky atmosféry, přírodní i antropogenní, které absorbují a opětovně vyzařují infračervené záření,
c)  emisí uvolňování skleníkových plynů do atmosféry ze zdrojů v zařízení nebo uvolňování plynů určených ve vztahu k činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1 z letadel vykonávajících takovou činnost,
d)  provozovatelem zařízení osoba, která zařízení skutečně provozuje; není-li taková osoba známa, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení,
e)  provozovatelem letadla osoba, která provozováním letadla vykonává některou z činností v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a splňuje alespoň jednu z těchto podmínek
1.  má provozní licenci vydanou v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) , nebo
2.  spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí podle čl. 18a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES;

v případě, že tato osoba není známa nebo ji vlastník letadla neidentifikoval, se za provozovatele letadla považuje vlastník letadla,
f)  povolením rozhodnutí, kterým se povolují emise a kterým se stanoví podmínky jejich zjišťování, vykazování a ověřování,
g)  ekvivalentem tuny oxidu uhličitého jedna metrická tuna oxidu uhličitého nebo množství jiného skleníkového plynu, které má podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5) stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země,
Nahrávám...
Nahrávám...