dnes je 27.5.2024

Input:

349/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 349/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném k 1.1.2017
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2015
o Pravidlech trhu s plynem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
416/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 109 novelizačních bodů
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) upravuje
a) pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu, a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek, a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e) postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,
f) postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
g) druhy krátkodobých trhů, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,
h) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
i) termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst,
j) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
k) postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
l) skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství, a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen, a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,
m) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
n) postup pro stanovení zálohových plateb.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) alokačním pravidlem - způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu zásobníku plynu, bodu výrobny plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,
b) aukční rezervační platformou - platforma pro příslušný hraniční bod vybraná provozovatelem přepravní soustavy ve shodě se sousedním provozovatelem přepravní soustavy, na níž dochází způsobem umožňujícím dálkový přístup k rezervaci přepravní kapacity,
c) aukčním kalendářem - časový harmonogram aukcí produktů standardní kapacity podle jiného právního předpisu upravující pravidla přidělování přepravních kapacit2) ,
d) bodem výrobny plynu - předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a výrobnou plynu, nebo mezi distribuční soustavou a výrobnou plynu,
e) distribuční sítí - distribuční soustava nebo část distribuční
Nahrávám...
Nahrávám...