dnes je 6.6.2023

Input:

344/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 344/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb. a vyhlášky č. 466/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 bodu 9 podbodu 9.3 se věta poslední zrušuje.
2. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část III. zní:
„III. Závazné ukazatele státního rozpočtu
 
Kód ukazatele
Název ukazatele
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Konečný rozpočet výdajů
Skutečnost
Mimo rozpočtové prostředky
Čerpáni nároků z nespotřebovaných výdajů
 
Souhrnné ukazatele 1)
 
Příjmy celkem
 
 
X
 
 
X
 
Výdaje celkem
 
 
 
 
 
 
 
Ukazatele financování 1)
 
 
 
 
x
 
X
X
 
 
 
 
X
 
X
X
 
 
 
 
x
 
X
X
 
Specifické ukazatele - příjmy 1)
 
 
 
 
x
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
X
 
Specifické ukazatele - výdaje 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové ukazatele 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu.”
3. V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.3 zní:
„8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou tyto příjmové, výdajové a financující operace:
 
konsolidace příjmů
konsolidace na úrovni
vykazující jednotky
okresu
kraje
státu
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
ne
ne
ano
ano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
ne
ano
ano
ano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
ne
ne
ne
ano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
ne
ano
ano
ano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
ne
ne
ano
ano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
ne
ne
ne
ano
Nahrávám...
Nahrávám...