dnes je 27.5.2024

Input:

31/1995 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.9.2017

č. 31/1995 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.9.2017
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 1. února 1995,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/1995 Sb.
(k 29.9.1995)
doplňuje § 16
365/2001 Sb.
(k 1.11.2001)
mění (36 novelizačních bodů)
92/2005 Sb.
(k 2.3.2005)
mění § 1 odst. 1, § 6, název oddílu druhého, § 8, § 9, § 10, vkládá § 10a až 10c, mění § 11 odst. 6, vkládá § 12a, ruší § 19, v příloze mění bod 6 a vkládá body 8 a 9
311/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
383/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu § 25 novelizačních bodů
214/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 10c a přílohu; vkládá nové § 10d a § 10e
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, předmět a obsah správy základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) (dále jen „databáze”), postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a obsah výsledku zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním, náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění, formu ověřování výsledků zeměměřických činností a obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) a rozdílové zkoušky.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) geodetickým bodem (dále jen „bod”) trvale označený bod stanovenými měřickými značkami a signalizačními nebo ochrannými zařízeními (dále jen „značky”),
b) geodetickými údaji soubor písemných, číselných a grafických údajů (dále jen „údaje”) o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole, které jsou součástí dokumentovaných výsledků zeměměřických činností nebo báze dat bodového pole,
c) bází dat bodového pole údaje o bodech dokumentované orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky1) (dále jen „orgány zeměměřictví a katastru”),
d) permanentní stanicí pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů (dále jen „permanentní stanice”) soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům.
ODDÍL PRVNÍ
PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY BODOVÝCH POLÍ A NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ TÝKAJÍCÍCH SE BODOVÝCH POLÍ
Předmět a obsah správy bodových polí
§ 2
Předmět správy bodových polí
(1) Předmětem správy bodových polí jsou body polohového, výškového a tíhového bodového pole. Polohové bodové pole se dělí na pole základní, zhušťovací body a pole podrobné. Bodové pole výškové a bodové pole tíhové se dělí na pole
Nahrávám...
Nahrávám...