dnes je 21.7.2024

Input:

242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 19 odst. 9 písm. c), § 29 odst. 4 písm. c)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 33 odst. 14 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 41)
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění, 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 30/2006 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 4 písm. a) a b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 33 odst. 13
344/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 2 - změnu nelze uskutečnit
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8, § 33, § 33a a § 33b
247/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem 87 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující certifikaci a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.
§ 2
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) je příslušným orgánem a vykonává úkoly svěřené členskému státu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů1) .
§ 3
Vymezení pojmů
(1)  V tomto zákoně se rozumí
a)  bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu, hospodářské zvíře podle veterinárního zákona2) nebo osivo a další rozmnožovací materiál rostlin získané v ekologickém zemědělství podle přímo použitelných předpisů Evropské unie3)
b)  biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a přímo použitelných předpisech Evropské unie4) , splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5) ,
c)  ostatním bioproduktem ekologické krmivo6) ,
d)  ekologickým zemědělcem fyzická nebo právnická osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,
e)  osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický zemědělec, výrobce biopotravin9) , osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty na trh9) , výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin,
 
f)  ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým zemědělcem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,
g)  ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky včetně vodních ploch, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 1, sloužící ekologickému zemědělství.
(2)  Kde se v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) používá pojmu hospodářský subjekt, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v ekologickém
Nahrávám...
Nahrávám...