dnes je 16.7.2024

Input:

167/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění účinném k 14.3.2016

č. 167/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění účinném k 14.3.2016
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 19. dubna 2002,
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
152/2003 Sb.
(k 27.5.2003)
mění § 3 odst. 2, § 20 odst. 2 a 6, § 22 odst. 6, nové znění přílohy č. 1
298/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 1, § 17, § 19 a v § 21 odst. 2 ruší větu druhou
156/2008 Sb.
(k 7.5.2008)
ruší část čtvrtou a přílohy č. 7 a 8
284/2013 Sb.
(k 15.10.2013)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
256/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
mění § 1, § 14, § 15, § 17, § 19; vkládá přílohu č. 7
76/2016 Sb.
(k 14.3.2016)
mění § 2, § 4, § 5 odst. 1 a § 11
Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob označení výcvikového vozidla podle druhů výcvikových vozidel, způsob označení osádky výcvikového motocyklu a materiál, ze kterého musí být označení vyrobeno,
b)  vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku,
c)  obsah a rozsah jednotlivých druhů výuky a výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „získání řidičského oprávnění”),
d)  učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky pro učitele výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění (dále jen „výuka a výcvik”),
e)  vzor profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (dále jen „profesní osvědčení”),
f)  způsob vedení evidence výuky a výcviku a vedení záznamů v průkazu žadatele o řidičské oprávnění,
g)  učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky pro zkušební komisaře a vzor průkazu zkušebního komisaře,
h)  učební osnovu zdokonalovacího školení zkušebních komisařů, rozsah přezkoušení a způsob jeho organizování,
i)  počet otázek v testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, jejich bodové hodnocení, složení testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy podle bodového hodnocení a minimální počet bodů nutných k získání řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
j)  rozsah požadovaných znalostí pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla,
k)  výčet jednotlivých znalostí, dovedností a chování a podrobnosti o požadavcích na zkoušku z praktické jízdy,
l)  náležitosti potvrzení pro doložení údajů pro pokračování výuky a výcviku (dále jen „potvrzení autoškoly o částečném absolvování výuky a výcviku”).
ČÁST DRUHÁ
VÝUKA A VÝCVIK
HLAVA I
§ 2
Označení výcvikového vozidla, označení osádky motocyklu a materiál označení
(K § 11 odst. 2 zákona)
(1)  Výcvikový osobní automobil se označuje svítilnou schváleného typu a provedení,1a) která má na přední a zadní straně nápis „AUTOŠKOLA” a na levé a pravé straně písmeno „L”. Jednotlivá písmena v nápisu „AUTOŠKOLA” jsou mimo písmene „L” modré barvy na bílém podkladu. Písmeno „L” v nápisu „AUTOŠKOLA” je bílé barvy na modrém podkladu.
Nahrávám...
Nahrávám...