dnes je 23.6.2024

Input:

142/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 142/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 334
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020
I.  nařizuje
1.  zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
a)  pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
b)  pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
c)  pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,
d)  je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
e)  pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
f)  pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
g)  pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
h)  pro pracovníky mezinárodní dopravy,
i)  pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
j)  pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
k)  v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,
2.  zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:
a)  pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
b)  pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
c)  pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
d)  pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví,
Nahrávám...
Nahrávám...