dnes je 23.6.2024

Input:

127/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

č. 127/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.
Digitální a informační agentura stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 se v části „POPISNÉ ÚDAJE” doplňují řádky, které znějí:
 
„A
BEZPEČNOSTNÍ ÚROVEŇ ISVS
bezpečnostní úroveň ISVS [1. nízká, 2. střední, 3. vysoká, 4. kritická (výběr z číselníku)]; obsahuje-li ISVS více komponent s různou bezpečnostní úrovní, uvede se bezpečnostní úroveň komponenty ISVS s nejvyšší bezpečnostní úrovní
A
ZPŮSOB PROVOZU ISVS
označení způsobu provozu ISVS z hlediska využívání cloud computingu; uvede se, zda je ISVS provozován (i) plně s využitím cloud computingu, (ii) částečně s využitím cloud computingu, nebo (iii) bez využití cloud computingu.”
2. V příloze č. 1 se v části „PROVOZOVATEL ISVS” doplňuje řádek, který zní:
 
„PP
PROVOZOVATEL ISVS - SMLOUVA
odkaz do registru smluv na elektronický obraz textového obsahu smlouvy uzavřené mezi správcem ISVS a provozovatelem ISVS, je-li tato smlouva v registru smluv uveřejněna.”
3. V příloze č. 1 se v části „DODAVATEL ISVS” doplňuje řádek, který zní:
 
„PP
DODAVATEL ISVS - SMLOUVA
odkaz do registru smluv na elektronický obraz textového obsahu smlouvy uzavřené mezi správcem ISVS a dodavatelem ISVS, je-li tato smlouva v registru smluv uveřejněna.”
4. V příloze č. 1 v části „VYUŽITÍ ISVS” v popisu položky „ÚROVEŇ SDÍLENÍ ISVS” se na konci textu bodu 1 doplňují slova „(ISVS, který je spravovaný ústředním správním úřadem a který je určený k poskytování služby ISVS těm ISVS, které spravují jiní správci)” a v bodu 2 se slova „v rámci územního celku nižšího než stát” nahrazují slovy „mezi orgány veřejné moci, nejedná-li se o centrálně sdílený ISVS”.
5. V příloze č. 1 se v části „APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS” doplňují řádky, které znějí:
 
„PP
ZPŮSOB PROVOZU APLIKAČNÍHO PRVKU S VYUŽITÍM CLOUD COMPUTINGU
uvedení, zda je aplikační prvek provozován s využitím cloud computingu (příznak: „ANO/NE”)
PP
BEZPEČNOSTNÍ ÚROVEŇ APLIKAČNÍHO PRVKU
bezpečnostní úroveň aplikačního prvku [1. nízká, 2. střední, 3. vysoká, 4. kritická (výběr z číselníku)].”
6. V příloze č. 1 se za část „APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS” vkládá nová část „PROSTŘEDÍ ISVS”, která zní:
 
„PROSTŘEDÍ ISVS
P
PROSTŘEDÍ ISVS - TYP A POPIS
uvedení, zda je prostředí ISVS (i) produkční, (ii) testovací, nebo (iii) vývojové; v popisu se případně uvede text s doplňujícími informacemi
Nahrávám...
Nahrávám...