dnes je 16.7.2024

Input:

Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Při stanovení výše odměn, resp. před přijetím usnesení, kterým zastupitelstvo zamýšlí stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, je vhodné přihlédnout předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy a také k plnění individuálních úkolů.

Náležitosti usnesení, kterým zastupitelstvo obce stanoví odměny neuvolněným členům zastupitelstva:

  • stanovení konkrétní výše odměny za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí, přičemž výše odměny nesmí být vyšší, než je maximální výše určená jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k zákonu podle zastávané funkce a podle velikostní kategorie obce, a v případě neuvolněného starosty pak nesmí být zároveň nižší než 0,3násobek výše odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi,

  • určení data, od kterého budou odměny neuvolněným členům ve stanovené výši náležet (toto datum nesmí předcházet datu přijetí usnesení, kterým byly odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce stanoveny a není-li v usnesení datum výslovně stanoveno, lze odměny poskytovat ode dne přijetí usnesení),

  • ministerstvo vnitra ve svých metodických materiálech doporučuje také stanovit datum, od kterého budou stanovené odměny náležet těm členům zastupitelstva, kteří získají mandát později, případně získají funkci při personální změně v obsazení rady, výborech a komisích.

Dále může být usnesení doplněno o rozhodnutí, zda bude poskytována a pravidla ke stanovení výše souhrnné odměny, případně pak i o další pravidla související s problematikou odměn (např. přihlédnutí k účasti na zasedání orgánů obce). Usnesení by pak mělo obsahovat:

  • rozhodnutí, zda bude v případě souběhu více funkcí poskytována souhrnná odměna, a stanovit konkrétní kombinace funkcí, za které se bude souhrnná odměna poskytovat včetně výsledné částky odměny, přičemž poskytování souhrnné odměny je přípustné nejvýše za tři různé funkce, kterými jsou: funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce, předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce).

Nebo lze pravidla, resp. podmínky související s problematikou odměňování neuvolněných zastupitelů a případně s peněžitým plněním fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce upravit v „zásadách” či „směrnici” zastupitelstva.

V případě souběhu funkcí lze do souhrnné odměny zahrnout odměny za funkce (a to v jakékoliv jejich kombinaci):

  • člen rady obce,

  • předseda nebo člen výboru zastupitelstva obce,

  • předseda nebo člen komise rady obce,

  • předseda nebo člen zvláštního orgánu obce.

Naopak do souhrnné odměny nelze zařadit níže uvedené vzájemné kombinace funkcí:

  • starosta a jakákoliv jiná funkce,

  • místostarosta a jakákoliv jiná funkce,

do souhrnu s jakoukoliv funkcí nelze zařadit funkci člena zastupitelstva a do souhrnu rovněž nelze zařadit funkci předsedy výboru (komise) s funkcí člena téhož výboru (komise).

S přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti svatebních obřadů (tj. obřadů, při nichž je neuvolněný člen zastupitelstva oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství) může zastupitelstvo obce při stanovování odměn zvýšit odměnu příslušnému neuvolněnému členovi zastupitelstva až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny. Obdobně, tzn. až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovené za výkon jeho funkce zákonem o obcích lze zvýšit odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní policie.

Příklad
Příklad usnesení (lze schválit jako jedno usnesení, nebo ho lze dle potřeby rozdělit na několik samostatných usnesení).

Zastupitelstvo

Nahrávám...
Nahrávám...